Rendabiliteit in de zoogkoeienhouderij: belang van groei en vruchtbaarheid (versie 2010)

Rond 2000 heeft de vleesveesector moeilijke tijden gekend als gevolg van de opeenvolgende crisissen rond BSE, dioxine en MKZ. Het verminderde rundvleesverbruik had duidelijk zijn weerslag op de prijsvorming en de afzet. Hoewel de markt zich in 2003 enigszins hersteld heeft, blijft het een bedrijfstak die gekenmerkt wordt door een laag arbeidsinkomen per zoogkoe. Het rundvleesverbruik en de grote afhankelijkheid van de Europese en wereldpolitiek laat geen grote verbetering in de toekomst vermoeden. Toch wijzen de grote verschillen in arbeidsinkomen van meer dan 800 euro/zoogkoe erop dat er op heel wat bedrijven nog verschillende maatregelen mogelijk zijn waardoor het arbeidsinkomen verbeterd kan worden.

Een redelijk arbeidsinkomen wordt voornamelijk gerealiseerd door hoge opbrengsten te halen en in mindere mate door de kosten te drukken. De kosten worden op veel bedrijven al tot het minimum beperkt. Het is voornamelijk met de jaargroei per zoogkoe dat een beter arbeidsinkomen kan gerealiseerd worden. Hiervoor moeten veel kalveren geboren worden, die blijven leven en die snel slachtrijp worden om zo snel mogelijk geslacht te worden. Het is duidelijk dat de jongveeopfok en de vruchtbaarheid daar een cruciale rol in spelen. Daarnaast kan het arbeidsinkomen nog verder toenemen door een goede prijs voor de slachtrijpe en reforme dieren te krijgen en de inkomsten via premies zoveel mogelijk te optimaliseren.

In deze brochure wordt er voornamelijk dieper ingegaan op het realiseren van goede vruchtbaarheids- en groeicijfers bij vaarzen en stieren van het Belgisch Witblauw ras. Hierbij komen meerdere thema's aan bod zoals voeding, genetica, huisvesting, opfokmethode, dierengezondheid, seizoen, ...

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be