Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij (versie 2010)

Sinds 2004 worden nieuwgebouwde varkensstallen verplicht ammoniakemissiearm uitgevoerd. Hiervoor is een lijst met toegestane stalsystemen opgesteld. Om ervaring van de gebruikers van de stallen die volgens deze lijst zijn gebouwd, beschikbaar te maken voor alle geïnteresseerden, werd in 2008-2010 door het Proefcentrum voor innovatie, verbreding en advies voor landbouw en veehouderij (PIVAL vzw – POVLT) als promotor, i.s.m. het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie en Voeding (ILVO-T&V) als uitvoerder, een tweejarig demonstratieproject (maart 2008 – februari 2010) van het departement Landbouw en Visserij gerealiseerd onder de noemer “Code van goede praktijk voor emissiearme stalsystemen in de varkenshouderij”. Deze brochure vormt het eindresultaat van dit demoproject.

De informatie die in deze brochure is verwerkt, moet de varkenshouder die nog met een investering wordt geconfronteerd, toelaten een goed geïnformeerde keuze te maken. Bovendien kunnen ook diegenen die al dergelijke stallen uitbaten, informatie terugvinden die nuttig is voor het gebruik ervan.

Om te komen tot een betere samenwerking en afstemming in het versnipperde landschap van het praktijkonderzoek en voorlichting in de dierlijke sector werden in 2007 op initiatief van de toenmalige minister-president 5 praktijkcentra in de dierlijke sector opgericht: de praktijkcentra rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en bijen. Begin 2007 werd door verschillende actoren die in Vlaanderen bezig zijn met onderzoek en voorlichting in de dierlijke sector de intentieverklaring ondertekend voor de start van o.a. het Praktijkcentrum Varkens.

Deze praktijkcentra hebben tot doel een aanspreekpunt te worden voor praktijkkennis en het uitvoeren voor praktijkonderzoek in de dierlijke sector. Door samen te werken en de onderzoeksprogramma’s op elkaar af te stemmen kunnen de aanwezige competenties, de bestaande infrastructuur en de voor handen zijnde onderzoeksbudgetten optimaal aangewend worden.

Deze praktijkcentra moeten gezien worden als een overlegplatform waarin de betrokken onderzoeks- en onderwijsinstellingen kunnen werken aan een grotere coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en aan een afstemming van hun communicatie naar de sectoren. Het is het departement Landbouw en Visserij dat samen met het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO) de coördinatie van deze praktijkcentra op zich neemt.

De werking berust momenteel op het samen organiseren van studiedagen en het indienen van demonstratieprojecten. Sinds eind 2007 komen ook enkele leden van de praktijkcentra in aanmerking om bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds steun aan te vragen bij investeringen. Op die manier zijn ze in staat de bestaande infrastructuur aan te passen aan de hedendaagse noden van praktijkonderzoek en demonstratie.

Om de werking van deze praktijkcentra te stimuleren en aan de noden van de sectoren tegemoet te komen, wordt bij het bepalen van de thema’s voor de oproepen voor de demoprojecten sinds 2007 bijzondere aandacht geschonken aan de dierlijke sector. Dit demoproject en deze brochure als resultaat daarvan, zijn daar een rechtstreeks gevolg van.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen en via de website www.ilvo.vlaanderen.be.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be 
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be