Vruchtbaarheid bij zeugen (versie 2011)

In het voorjaar van 2010 werd door het ‘Praktijkcentrum Varkens’, het Departement Landbouw en Visserij, het Technisch Instituut Sint-Isidorus; het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut; het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw en het Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw een cursussenreeks georganiseerd onder de noemer ‘Varkens gezond houden’. Naast basisbegrippen rond ziekte en gezondheid, ademhalingsaandoeningen, spijsverteringsaandoeningen, poot- en klauwaandoeningen en ziektebeheersing in de praktijk, kwamen ook vruchtbaarheidsproblemen aan bod. De overige thema’s zijn behandeld in de brochure 60 van deze reeks: "Aandoeningen bij varkens". Het thema vruchtbaarheid werd om praktische redenen in een aparte brochure gebracht. Deze brochure is dus voor een zeer groot deel (maar niet uitsluitend) gebaseerd op de bijdrage van Ellen de Jong (UGent) met betrekking tot vruchtbaarheidsproblemen tijdens deze cursus.

Dat vruchtbaarheid op een modern zeugenbedrijf een belangrijk aspect is, hoeft geen betoog. De doelstelling is immers per zeug en per worp zoveel mogelijk en zo vitaal mogelijke biggen voort te brengen. Theoretische en praktische kennis van de reproductie is daarbij noodzakelijk. Met deze brochure wordt gepoogd hieraan tegemoet te komen.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be 
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be