Praktijkgids Bemesting

Op deze pagina:

Download de volledige brochure: Praktijkgids Bemesting (113 bladzijden)

Momenteel zijn de volgende modules online uitgewerkt:

Volgende modules worden opgemaakt en zullen later de praktijkgids vervolledigen:

  • Bodemvruchtbaarheid
  • Sectorspecifieke modules zoals akkerbouw, openluchtgroente, sierteelt

Deze praktijkgids is enkel digitaal beschikbaar, niet in gedrukte vorm.

Doel van de praktijkgids

Elke land- en tuinbouwer weet hoe belangrijk goede bodemcondities en voldoende beschikbarheid van voedingselementen zijn voor een succesvolle en rendabele teelt van gewassen. Via bodembewerkingen en vooral bemesting heeft u als teler daartoe belangrijke sleutels in handen. Aan de andere kant is de landbouwsector veel meer nog dan andere sectoren voor een rendabele productie afhankelijk van kwaliteitsvolle natuurlijke hulpbronnen die we veel minder of slecht indirect kunnen beïnvloeden. Denken we daarbij bijvoorbeeld aan klimaat, biodiversiteit en water.

Om de natuurlijke hulpbronnen in goede toestand te houden voor de volgende generaties, hebben de Europese en Vlaamse overheid regels uitgevaardigd. De Nitraatrichtlijn en het Mestdecreet zijn daarbij de belangrijkste die rechtstreeks ingrijpen op de bemestingspraktijk.

Met de Praktijkgids Bemesting willen we de land- en tuinbouwer handvaten aanreiken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Bovendien wordt aangegeven hoe u met voldoende kennis en vakmanschap nog een stap verder kunt gaan in de richting van het combineren van een rendabele teelt met zo weinig mogelijk verliezen van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater en het milieu in het algemeen.

Voor wie en door wie?

Deze praktijkgids richt zich in hoofdzaak naar de actieve land- en tuinbouwer. Dit neemt niet weg dat het ook adviseurs, voorlichters, studenten, leerkrachten, en al wie interesse heeft voor duurzame bemesting, een rijke bron van informatie is.

Het initiatief voor de Praktijkgids Bemesting werd genomen door het Departement Landbouw en Visserij, maar we mochten reken op de medewerking van specialisten verbonden aan tal van diensten en instellingen. U vindt hun namen terug in de lijsten van auteurs en lectoren van de verschillende onderdelen. Bij deze willen we hen uitdrukkelijk danken voor het puike werk.

Module Wettelijk Kader

Wettelijk Kader

In dit deel bieden we u meer inzicht in de noodzaak van wetgeving, de interactie tussen verschillende niveaus van wetgeving en een overzicht van de veelheid van regels binnen de Vlaamse mestwetgeving.

Daarbij gaan we onder andere in op volgende vragen:

  • Wat als ik te veel of te weinig bemest?
  • Welke nutriënten zijn oorzaak van een verminderde waterkwaliteit en waarom?
  • Hoe kan ik als land- of tuinbouwer via bemesting een bijdrage leveren tot het verbeteren van de waterkwaliteit?
  • Hoe zijn de bemestingsnormen tot stand gekomen?
  • Derogatie toepassen?
  • Kan ik afwijken van nulbemesting in natuurgebieden?
  • Welke maatregelpakketten kunnen opgelegd worden?
  • Waar kan ik ondersteuning en begeleiding vinden?

Op al deze en nog veel meer vragen kunt u het antwoord vinden in dit deel.

Module Meststoffen en Groenbedekkers

Meststoffen en Groenbedekkers

In een eerste onderdeel geven we u een overzicht toegelaten beschikbare meststoffen, hun belangrijkste kenmerken en bemestende waarde. Daarbij is veel aandacht besteed aan het doelmatig inzetten van organische meststoffen en het toepassen van nieuwe technieken voor meer efficiënte bemesting.

Een tweede groot onderdeel gaat over het inzetten en het nut van groenbedekkers. U krijgt een mooi overzicht van de verschillende soorten groenbedekkers met voor elke soort de sterke en minder sterke punten, zaaitijdstip, zaaidichtheid, vorstgevoeligheid, effect op aaltjes, … U krijgt een mooi beeld van elk gewas in verschillende stadia van ontwikkeling.

Ook de beschikbare machines voor inzaaien en onderwerken mogen natuurlijk niet ontbreken.

Module Grasland en Voedergewassen

Module Grasland en Voedergewassen

Naast grasland en mengteelt van gras en vlinderbloemigen komen maïs, voederbieten en luzerne als belangrijkste voedergewassen aan bod.

Specifieke kenmerken van de planten die verband houden met de behoefte en de benutting van verschillende voedingselementen, worden uitgebreid besproken.
Praktische tips voor het behalen van goede opbrengsten in combinatie met een laag nitraatresidu en geringe verliezen naar het milieu, helpen u op weg voor een succesvolle teelt. Een aantal praktijkvoorbeelden zullen u daarbij wellicht inspireren voor een oordeelkundige bemesting.

Meer informatie

Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
sectoradvies@lv.vlaanderen.be

Sectoradvies Bemesting
Bart Debussche - 050 24 77 11 - bart.debussche@lv.vlaanderen.be

Marian Debonne - 02 552 79 48 - marian.debonne@lv.vlaanderen.be

Voor specifieke vragen over uw sector kan u best contact opnemen met de verantwoordelijke voorlichter. De gegevens vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw/voorlichting.