Vlaams beleid en duurzaam watergebruik

Welke maatregelen zet de Vlaamse overheid in voor een duurzaam watergebruik?

Vanuit het landbouwbeleid worden volgende instrumenten ingezet:

Daarnaast werkt het milieubeleid sturend in het watergebruik om de zoetwaterreserves in Vlaanderen op peil te houden:

Volgens de stroomgebiedbeheerplannen en het bijhorend maatregelenprogramma zullen de volgende jaren de beschikbare volumes aan grondwater en oppervlaktewater verder onderzocht en geschat worden.
Er wordt ook onderzocht welk water voor welke toepassingen het best gebruikt kan worden.
Voor de watervoerende lagen worden herstelprogramma’s opgesteld.
Behalve een verfijnd heffingen- en vergunningenbeleid wordt ook ingezet op wateraudits, de aanmoediging van waterefficiënte productiesystemen en op sensibilisering.

Ook de beschikbaarheid van de hoeveelheden zoet water in de waterwegen in droogteperiodes wordt de komende jaren onderzocht. Bovendien zullen strategieën voor het doelmatige gebruik van deze hoeveelheden opgesteld worden. Deze strategieën zullen een reeks effectgerichte maatregelen bevatten die door de beheerders van de waterlopen en kanalen en door de verschillende sectoren genomen kunnen worden tijdens periodes van lage waterstanden. In een latere fase kunnen ook voor de onbevaarbare waterlopen scenario’s worden uitgewerkt.