Europa en duurzaam watergebruik

Welke rol speelt het Europese milieubeleid in het streven naar een duurzaam watergebruik?

De Europese kaderrichtlijn Water heeft als doel de watervoorraden veilig te stellen. De kaderrichtlijn Water stelt tegen 2015 een evenwicht voorop tussen onttrekking en aanvulling van de grondwatervoorraden. Dit evenwicht kan tot stand komen door enerzijds de onttrekking te beperken en anderzijds de aanvulling van het grondwater te verhogen.

Een efficiënt prijsbeleid, waterefficiëntie en besparingsmaatregelen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat Europa over genoeg water van goede kwaliteit beschikt. Zo zal ook in de toekomst aan de behoeften van de gebruikers worden voldaan, daarbij rekening houdend met een veranderend klimaat.

De praktische uitwerking is vertaald in de opmaak van Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen en het bijhorend maatregelenprogramma.

In een verslag van mei 2010 stelde de Europese Commissie dat goed waterbeheer gebaseerd moet zijn op de voorop gestelde volgorde van belangrijkheid, met het beheer van de watervraag en waterbesparing als absolute prioriteit.
De Commissie lanceert een campagne met in 2012 de herziening van het waterschaarste- en droogtebeleid. In 2010 lag het accent op efficiëntie, zoals besparingen in gebouwen, vermindering van lekken en waterefficiëntie in de landbouw.

Om het doelmatig gebruik van water te stimuleren en gebruikers bewust te maken van de waarde van water als grondstof, vermeldt de Europese kaderrichtlijn Water het principe van ‘de gebruiker betaalt’. Hierbij moeten alle kosten van watervoorziening en afvalwaterzuivering doorgerekend worden en moet de prijs eerlijk bepaald worden, zonder dat de ene sector de andere mag subsidiëren.

Welke rol speelt het Europese landbouwbeleid op vlak van duurzaam watergebruik?

Na de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is de inkomenssteun aan landbouwers grondig veranderd. De uitbetaalde steun staat los van de omvang van de productie. De uitbetaling van deze bedrijfstoeslag is gekoppeld aan de naleving van een aantal randvoorwaarden.

Sinds 2010 behoort de naleving van de vergunningsprocedure voor het gebruik van water voor irrigatie tot de randvoorwaarden. Als deze randvoorwaarde niet wordt nageleefd, kan uw bedrijfstoeslag gedeeltelijk ingehouden worden.