Zuinig omspringen met water en water besparen in de fruitteelt

Op deze pagina:

Waarom is het belangrijk zuinig en verstandig om te gaan met water op mijn bedrijf?

Vlaanderen is in een dichtbevolkt gebied en water is een schaars goed. Water is duur. De kostprijs van water bestaat niet enkel uit de verbruikskost, maar er zijn ook nog de heffingen op waterverontreiniging en de saneringsbijdragen. Om de beschikbaarheid van water ook voor de toekomst te garanderen en om uw bedrijfskost van water te beperken, is het belangrijk om efficiënt water te geven op het juiste moment. Een fruitplantage heeft niet op elk ogenblik evenveel water nodig. In bepaalde perioden heeft een plantage minder nood aan water en in andere perioden moeten watertekorten vermeden worden.

Er zijn 3 redenen om doordacht water te geven:

  1. Efficiënt water geven resulteert in een betere benutting en bespaart water
  2. Irrigeren zorgt voor een betere opname van de nutriënten. Als u te veel water toedient, worden de nutriënten doorgespoeld en kunnen ze niet benut worden door de planten, wat 2 keer geld kost. De uitgespoelde nutriënten kunnen bovendien in het grondwater of in het oppervlaktewater terechtkomen en een achteruitgang van de waterkwaliteit veroorzaken.
  3. Irrigeren kost geld. Niet irrigeren van de planten kan nadelig zijn voor de productie van het huidige jaar en kan wegen op een goede bloemknopaanleg voor het volgende jaar. De kosten en baten moeten dan ook tegen elkaar worden afgewogen en kunnen verschillen van jaar tot jaar.

Hoe kan ik een goed beeld krijgen van het waterverbruik op mijn bedrijf?

Meten = weten. Meters kunnen al een grote hulp zijn bij het in kaart brengen van de verschillende grootverbruikers van water op uw bedrijf.

U kunt een wateraudit laten uitvoeren om een beter inzicht te krijgen in de waterstromen binnen uw bedrijfsvoering en om de mogelijkheden tot een verder duurzaam gebruik van water voor uw bedrijf te kennen. Bij een niet verklaarbaar hoog waterverbruik kan een wateraudit u oplossingen aanreiken.

Waar kan ik water besparen op mijn bedrijf?

In de fruitteelt zijn irrigatie/ fertigatie en nachtvorstberegening twee grootverbruikers van water. Door die behandelingen doordacht te plannen, kunt u een reductie van de nodige hoeveelheid water bekomen.

Hoe kan ik water besparen bij irrigatie en fertigatie?

Bij de irrigatie en fertigatie kunt u water besparen door in te inspelen op de waterbehoefte van de plant. Deze waterbehoefte is verschillend voor de opeenvolgende fenologische stadia van de plant. Het is bevorderlijk om in sommige perioden de planten in iets meer droogtestress te laten komen voor een goede bloembotvorming en om de groei te laten afsluiten.

Sinds het voorjaar 2011 is er een adviesloket 'pwaro' opgericht. Dit project is een samenwerking tussen pcfruit vzw en de Bodemkundige Dienst van België en is gesubsidieerd door het IWT-Vlaanderen. Dit loket wil u als fruitteler begeleiden in de toepassing van duurzame irrigatie en fertigatie.

Hoe kunt u weten hoeveel water u moet geven, hoelang de bedruppeling moet aanstaan? Een berekening kan u helpen om efficiënt water te geven.

Hoe kan ik water besparen bij nachtvorstberegening?

Een te vroege start van de beregening leidt tot extra watergebruik en kan resulteren in wateroverlast.

Bij nachtvorstberegening is het belangrijk om het juiste tijdstip te bepalen waarop de beregening moet starten. Dit tijdstip wordt mee bepaald door verschillende omgevingsfactoren zoals bodemtype, bodemvochtigheid, voorafgaande dagtemperaturen, fenologie van de plant, weersomstandigheden, ligging en relatieve luchtvochtigheid.

Tijdig starten met beregening voorkomt kwaliteits- en opbrengstverliezen ten gevolge van vorst. Bovendien is het ook belangrijk erop toe te zien dat de leidingen en de sprinklers niet bevriezen alvorens ze ingezet worden.

Het poetsen en het onkruidvrij houden van de zwartstroken en het kort maaien van het gras, resulteren in een grotere warmteabsorptie overdag en warmte afgifte 's nachts. Door die enkele graden verschil kunt u later starten met de beregening.

De keuze van hemelwater als waterbron kan u een besparing opleveren op leidingwater. Zo is het bij aanleg van nieuwe loodsen of verharding van terreinen dan ook aangewezen dat u een voldoende grote opslagcapaciteit voor hemelwater voorziet.

Meer info

Hilde Morren
Tel.: 011 74 26 81
E-mail: hilde.morren@lv.vlaanderen.be