Praktijkgetuigenis

Familie Avelgem
Bedrijf Van Ter Bos

Welk type bedrijf baten jullie uit?

Ons bedrijf is een gespecialiseerd vleesveebedrijf met dieren van het Belgische Witblauw ras. Jaarlijks vinden ongeveer 150 kalvingen plaats. Het is een gesloten bedrijf: de stieren worden afgemest of als dekstier verkocht. Naast de klassieke voedergewassen (maïs-gras) voor het vleesvee, telen we ook nog akkerbouwgewassen zoals aardappelen, tarwe, bieten en boontjes.

In 2004 werd het bedrijf overgenomen en in de daaropvolgende jaren aangepast (uitbreiding en nieuwbouw).

Waarom zijn jullie overgeschakeld op een alternatieve waterbron?

Vroeger gebeurde de watervoorziening via een ondiepe boorput (28 m). Gezien dit opgepompte water te ijzerrijk was, werd bij de uitbreiding van de veestapel en de nieuwbouw van de stallen uitgekeken naar een ander systeem van watervoorziening.

Welke oplossing hebben jullie gevonden?

Verschillende mogelijkheden voor watervoorziening werden bekeken. Stadswater vonden we geen optie gezien dit steeds duurder wordt, er te weinig druk op zit en het te kalkrijk is wat de boiler en andere toestellen niet ten goede komt. We dachten onder meer aan ontijzering van het opgepompte water, maar uiteindelijk kozen we voor de opvang van hemelwater.

Kunnen jullie de werking van het systeem beschrijven?

Bij de bouw van de nieuwe stal in 2005-2006 werd een opslag van 288.000 liter water voorzien. Onder de stal werd een kelder gegoten van 8 op 12 m en 3 m diep en daarin wordt er van 3.000 m² dakoppervlak (alle nieuwe en enkele oude stallen) water opgevangen.

Deze watervoorraad volstaat niet helemaal om aan de watervraag van het bedrijf te voldoen: ongeveer 3 maanden van het jaar is de vroegere boorput in werking. Het exacte verbruik van hemelwater is niet gekend, van boorputwater wel (er is een meter voorzien).

Het opgevangen hemelwater wordt na een ontsmetting met een uv-lamp hoofdzakelijk gebruikt als drinkwater voor de dieren, maar ook voor de reiniging van stallen en machines.

Een muur verdeelt de hemelwaterput in twee ongelijke delen. Het kleinste gedeelte bevat het ‘vuile’ water, het grootste gedeelte het ‘propere’ water van waaruit water gepompt wordt. De muur bestaat uit geëxpandeerde kleikorrels (Argex) en doet dienst als filter, waarbij het hemelwater van het kleinste naar het grootste gedeelte van de hemelwaterput stroomt.

In de hemelwaterput is een inox pomp met vlotter voorzien. Zowel deze als de pomp van de boorput werken in combinatie met een expansievat. De pomp van de hemelwaterput slaat aan zodra de druk in het expansievat daalt tot 4,75 bar; de pomp van de boorput slaat aan bij 3,75 bar. De pomp van de boorput kan dus pas aanslaan als de hemelwaterput leeg is.

In iedere openfrontstal staat ook een boiler en een circulatiepomp die ingeschakeld worden bij vorst.

Wat zijn jullie ervaringen sinds de ingebruikname?

Wij zijn tevreden over het systeem dat we gekozen hebben. Het water wordt regelmatig geanalyseerd en het voldoet aan de normen voor drinkwater van runderen. Door een te hoge nitrietconcentratie kan het niet gebruikt worden voor de reiniging van een melkinstallatie. Maar gezien we op dit bedrijf niet melken, vormt dit geen probleem.

 

Luchtfoto van het bedrijf Van Ter Bos
Luchtfoto van het bedrijf Van Ter Bos

  1. bindstal voor koeien
  2. stal met individuele kalverplaatsen en kalverboxen
  3. jongveestal
  4. openfrontstal voor koeien en/of vaarzen
  5. openfrontstal voor stieren
  6. hangar
  • A. stal waaronder de hemelwaterput zich bevindt
  • B. stal waarvan over het hele dakoppervlak het hemelwater wordt opgevangen
  • C. stal waarvan over een deel van het dakoppervlak het hemelwater wordt opgevangen