Erosie

cover praktijkgids water, katern erosieDe praktijkgids ‘Water in de land- en tuinbouw’ is uitgebreid met een nieuw katern over bodemerosie en erosiebestrijdingsmaatregelen. U krijgt hierin onder meer praktische tips bij het voorkomen en de aanpak van bodemerosie op uw percelen.

Download: Praktijkgids Water in de Landbouw, Katern Erosie

Goede, vruchtbare landbouwgrond is een onvervangbaar productiemiddel voor een duurzame en rendabele landbouw. Door het afspoelen van de bodemdeeltjes vermindert de dikte van de vruchtbare teeltlaag en daalt de kwaliteit van de bodem. Op korte termijn kan dit leiden tot duidelijke opbrengstverliezen. Bodemerosie door water heeft naast een landbouwkundig ook een milieukundig en maatschappelijk aspect. Als gevolg van bodemerosie ontstaan regelmatig modderstromen in bepaalde gebieden. Samen met het sediment komen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen terecht. Hierdoor treedt vervuiling en eutrofiëring op en moet steeds vaker slib geruimd worden. De samenleving vindt dit onaanvaardbaar en eist oplossingen.

U hebt er als landbouwer alle belang bij om over te schakelen op teelttechnieken die een goede opbrengst combineren met het behoud van uw vruchtbare bodem.
Het katern erosie wil hierbij een waardevol hulpmiddel zijn. Het is in de eerste plaats bedoeld als achtergrond, maar gaat ook uitgebreid in op vrijwillige maatregelen en de mogelijke financiële steun hiervoor. Daarnaast krijgt u praktische tips voor de stapsgewijze aanpak van erosie met telkens een overzicht van de machines die u hierbij kunt inzetten.

In januari 2016 wordt de katern erosie aangepast en zullen de wettelijke verplichtingen voor erosiebestrijding opgenomen worden. Kom dan zeker eens opnieuw kijken op deze pagina.