Tegengaan van waterverontreiniging veroorzaakt door afvalwater

Als het watermanagement op uw bedrijf goed afgesteld is op de preventie van overtollig waterverbruik en op een optimaal hergebruik, kan het toch nodig zijn (afval)water, al dan niet na de vereiste waterbehandelingen, opnieuw in het milieu te brengen.

De wetgever legt u normen op voor het lozen van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater. De bedoeling is om zo een goede waterkwaliteit te bekomen en verontreiniging van grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

Ondanks vele inspanningen is de beoogde waterkwaliteit nog niet overal in Vlaanderen gehaald. Het bereiken van de goede waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water is enkel mogelijk door hier samen verder aan te werken.

Deze rubriek van de praktijkgids heeft tot doel u te stimuleren om verder in te zetten op een vermindering van de bestaande emissies naar oppervlakte- en grondwater door:

Meer info

Marie Verhassel
Tel. 02 552 78 77
E-mail: marie.verhassel@lv.vlaanderen.be