Landbouwklimaatactieplan

Administratie Land- en Tuinbouw, Vlaamse Onderzoekseenheid Land- en Tuinbouw (VOLT), 2003

Landbouwklimaatactieplan

In het Landbouwklimaatactieplan worden eerst de evolutie en belangrijkste bronnen van de broeikasgasemissies besproken. In de 2 twee volgende hoofdstukken worden verschillende maatregelen beoordeeld op hun impact op de broeikasgasemissies. Bijkomende acties worden besproken en waar mogelijk ingeschat op hun potentiële emissiereductie. Een aantal acties zijn erg concreet, andere acties dienen vooral om meer zekerheid te geven verwerven over de impact van bestaande maatregelen. Het gaat hier enerzijds om maatregelen om de landbouw energiezuiniger te laten werken en anderzijds om maatregelen die de uitstoot van methaan en lachgas reduceren.

In hoofdstuk 5 wordt de bio-energie problematiek besproken. Via energieteelten zou de landbouwsector immers conventionele energie die in energiecentrales of in de transportsector wordt gebruikt, kunnen vervangen door groene energie. In hoofdstuk 6 komen de "land use activities" aan bod. Het betreft maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de landbouw via opslag van koolstofdioxide in de bodem of via bebossing als een sink optreedt voor broeikasgassen en zo onrechtstreeks bijdraagt aan de vermindering van broeikasgasemissies.

In het laatste hoofdstuk Vervolgens wordt een hoofdstuk wordt een voorzien waarin inschatting gemaakt prognoses worden v an oor de evolutie van de broeikasgasemissies door de landbouw in naar 2010 uitgaande van een verdere daling van de rundveestapel, een status quo in de varkens- en pluimveestapel en verderzetting van het huidig landbouwbeleid. op basis . van De landbouwsector is in staat een reductie van circa 13 % ten opzichte van 1990 te realiseren tegen deze datum. de verwachte , autonome evolutie van de landbouw.

Gezien de onzekerheid over de grootte van enkele emissiebronnen (vb. mestverwerking) en de moeilijk in te schatten impact van een aantal maatregelen worden in hoofdstuk 6 enkele ondersteunende acties aangegeven die moeten toelaten de emissiefactoren, activiteitsdata, acties en prognoses waar nodig bij te sturen.

In bijlage bevindt zich het advies van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be