MIRA - Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: achtergronddocument 2003, sectorhoofdstuk landbouw

VMM in samenwerking met CLE, VOLT, Administratie Landbouwbeleid en UGent, 2003

MIRA - Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: achtergronddocument 2003, sectorhoofdstuk landbouw

Het doel van de sectorhoofdstukken is het samenbrengen van kwantitatieve inzichten in de milieudruk van een sector (zowel brongebruik als emissies) en in de onderliggende drijvende krachten ervan. Hiertoe worden indicatoren opgesteld vanuit de conceptuele milieuverstoringsketen (DPSI-R-denkkader). Indicatoren van de onderliggende maatschappelijke activiteiten (driving forces) en van de milieudruk (pressure) worden met elkaar vergeleken via indicatoren van eco-efficiëntie. De evolutie van de indicatoren wordt getoetst aan beleidsdoelstellingen. Tenslotte worden de ingezette beleidsinstrumenten en genomen maatregelen geëvalueerd (response).

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be