Onderzoek naar achteruitgang en opkomst van cultuurgewassen en rassen in Vlaanderen

Prof. Geert Haesaert et al. (RUG) in opdracht van VOLT, 2003

Onderzoek naar achteruitgang en opkomst van cultuurgewassen en rassen in Vlaanderen

Het rapport "Evolutie van cultuurgewassen en rassen in Vlaanderen vanaf 1945" geeft een verklaring voor de evolutie van de arealen graangewassen, nijverheidsgewassen, grasland en voedergewassen, groenten, fruit en niet eetbare tuinbouwgewassen.

Daarnaast wordt een toekomstkader uitgewerkt op basis van de voornaamste economische, ecologische, en sociale beleidsveranderingen die zich de laatste jaren in de Vlaamse Land en Tuinbouw aanmelden. Ook de interactie tussen plantenveredeling en gewas keuze zoals die zich aandient aan de landbouwer wordt besproken. Op basis van een beperkt aantal uitgangspunten worden diverse teelten door middel van een SWOT analyse onderzocht.

Het gaat hierbij om gele lupinen als eiwitrijk gewas, hennep als vezel rijk gewas, triticale als de ganse land silage en verschillende medicinale planten. De studie toont aan dat de landbouwer zijn gewas keuze vooral laat leiden door economische motieven. Meer gewassen in rotatie werkt doorgaans kostenverhogend, zodat initiatieven om meer gewas diversiteit te creëren maar succesvol zullen zijn indien het geoogst product voldoende toegevoegde waarde (in het product of in de rotatie) vertegenwoordigt. In de conclusies van de studie worden een aantal aanbevelingen naar voor gebracht om de Vlaamse land en Tuinbouw op het vlak van diversiteit, grond verbondenheid en multifunctionaliteit te begeleiden.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be