Adviesverlening aan landbouwers: gevolgen van de hervormingen van het landbouwbeleid

Departement Landbouw en Visserij, 2005
Leen Bas, Dirk Van Gijseghem

Adviesverlening aan landbouwers: gevolgen van de hervormingen van het landbouwbeleid

De adviesverlening aan land- en tuinbouwers is voor een groot deel overgelaten aan privé-adviesverleners, dit is een bewuste keuze geweest van de Vlaamse overheid. De overheid heeft wel een ondersteunende en regulerende rol in de adviesverlening. Er worden bepaalde adviezen ondersteund en adviesbedrijven die deze adviezen verlenen moeten voldoen aan een aantal erkenningcriteria. In Vlaanderen bestaan er momenteel diverse ondersteuningsmechanismen voor bedrijfsadviesverlening. Eerst werd er vooral ondersteuning gegeven voor het houden van een boekhouding maar na verloop van tijd kwamen er steeds meer en steeds diversere adviesonderwerpen bij zoals bedrijfs-economischadvies, milieumodule, bio-landbouw en advies aan bedrijven in moeilijkheden.

Bij de laatste hervormingen van het Europese landbouwbeleid in juni 2003 werden vanuit Europa een aantal nieuwe vereisten gesteld naar het ondersteunen van adviesverlening aan landbouwbedrijven. Voorwaarde voor ondersteuning is dat er minstens bedrijfsadvies ingewonnen moet worden over de beheerseisen en normen inzake milieu, gezondheid van mens, dier of plant en dierenwelzijn. De lidstaten zijn verplicht om vanaf 2007 deze vorm van bedrijfsadvisering aan te bieden aan de landbouwers. Dit gaf de gelegenheid aan Vlaanderen om zijn ondersteuningssysteem te herbekijken.

In het eerste deel van dit document wordt een inventarisatie gegeven van de huidige ondersteuningsmechanismen voor adviesverlening en de betreffende wetgeving. In een volgende stap worden de verschillende actoren bevraagd die betrokken zijn bij adviesverlening in de landbouw

Op basis van de inventarisatie, het Europees juridische kader en de inbreng van de verschillende actoren worden vervolgens een aantal voorstellen geformuleerd. De voorstellen gaan van een uitgesproken liberale aanpak waar alles aan de markt overgelaten wordt tot een voorstel met een vernieuwde rol van informatieverspreiding en training van adviesverleners voor de overheid.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be