Achtergronddocument en actieplan voor jonge landbouwers

Redactie: Caroline Vrijens, Leen Bas, Dirk Van Gijseghem

Actieplan

Achtergronddocument

De landbouwsector is een economische sector met toekomst. Land- en tuinbouw zijn immers de belangrijkste activiteiten op het platteland, bijna de helft van de Vlaamse oppervlakte wordt benut door de beroepsland- en tuinbouw. Zoals voor alle economische sectoren, geldt ook voor de landbouw dat een continue verjonging noodzakelijk is. Jonge landbouwers hebben te maken met verschillende problemen die een specifieke aanpak vergen. Ze hebben het soms niet gemakkelijk om hun stem te laten horen. Deze landbouwers van de toekomst moeten voldoende aandacht krijgen om te zorgen dat ze succesvol kunnen starten.

In de beleidsnota van Landbouw en Visserij is verjonging opgenomen als één van de speerpunten van het beleid. Om de visie van de jongeren in kaart te brengen werd het project “Jonge landbouwers in dialoog met het beleid” opgestart. In de loop van 2005 en 2006 werd er binnen het project “Jonge landbouwers in dialoog met het beleid” via twee sporen geluisterd naar de jongeren. Enerzijds werden er maandelijkse dialoogdagen gehouden met jonge actieve landbouwers. Deze dialogen handelden over onderwerpen waarmee jonge landbouwers in hun opstartende carrière geconfronteerd worden. Anderzijds werden gesprekken georganiseerd op een aantal landbouwscholen met toekomstige boeren en boerinnen.

Tijdens de maandelijkse dialoogdagen werd er rond de tafel gezeten met vertegenwoordigers van de jongeren uit verschillende landbouworganisaties: Groene Kring, KVLV, JABS, VABS en VAC.

Iedere maand kwam één specifiek thema aan bod. Er werden telkens door de jongeren knelpunten aangehaald en voorstellen naar het beleid geformuleerd. De thema’s die besproken werden waren:

  • Land- en tuinbouwonderwijs en permanente vorming op 27 oktober 2005
  • Landbouwproductierechten op 8 december 2005
  • Innovatie en verbreding in de landbouw op 26 januari 2006
  • Bedrijfsovername, juridische aspecten op 23 februari 2006
  • Bedrijfsovername, financiële aspecten op 30 maart 2006
  • Bedrijfsovername, sociale aspecten op 27 april 2006
  • Rechtszekerheid op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu op 1 juni 2006

Ook in de landbouwscholen werden bovenstaande thema’s opgenomen tijdens de gesprekken tussen de Minister en de laatstejaarsstudenten van het technische en beroeps secundair onderwijs. De studenten formuleerden voorstellen naar het beleid.

In het Achtergronddocument “Jonge landbouwers in dialoog met het beleid” wordt het verloop van de dialogen uitgebreid weergegeven. Het Achtergronddocument is een “getuige” van de dialogen die meegenomen wordt naar volgende beleidsbeslissingen.

Uiteindelijk doel van het project is om het niet enkel bij woorden te houden, maar ook vanuit het beleid tot actie over te gaan. In het document het “Actieplan voor jonge landbouwers” worden de hefbomen weergegeven die na de dialogen in werking gezet worden om verjonging binnen de landbouw te stimuleren. Deze hefbomen samen met de bijhorende acties vormen dus het “antwoord” vanwege het beleid op de knelpunten en voorstellen aangehaald door de jonge landbouwers.

Meer informatie

Leen Bas | Tel. 02 552 78 46 | leen.bas@lv.vlaanderen.be

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.
© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be