Een verkenning van de Vlaamse melksector na 2015

Campens V., Gavilan J., Carels K.

Een verkenning van de Vlaamse melksector na 2015

De Vlaamse melkveehouder staat voor een grote uitdaging. Onder druk van de Wereldhandelsorganisatie, zal de marktbescherming voor melkproducten grotendeels wegvallen. Daarbij bestaat er op Europees niveau weinig animo om de quotaregelgeving na 2015 te verlengen. Dit gegeven zorgt ervoor dat in Vlaanderen de complexe wetgeving rond melkquotaregelgeving wordt vereenvoudigd en aangepast aan het wegvallen van de marktbescherming. Deze drie gebeurtenissen maken dat de melkveehouder in Vlaanderen nog meer marktgericht zal moeten denken en produceren. Hij zal de werking van zijn bedrijf moeten optimaliseren om competitief te kunnen blijven op de markt. Ook de zuivelindustrie zal meer concurrentie ondervinden en zich moeten aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden.

In dit rapport wordt, door middel van een SWOT analyse, nagegaan hoe de melkveehouders en de zuivelsector zich op deze toekomst kunnen voorbereiden. Modelberekeningen geven aan hoe de sector zou kunnen evolueren.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be