Milieuverkenning 2030 en Natuurverkenning 2030

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

December 2009

De Milieuverkenning 2030 en de Natuurverkenning 2030 beschrijven meerdere ontwikkelingen die zich in de toekomst onder bepaalde omstandigheden kunnen voordoen. Het zijn scenario’s, geen voorspellingen. De Milieuverkenning 2030 beschrijft ontwikkelingen in de economische sectoren en de gevolgen daarvan voor de milieudruk en de milieukwaliteit. De Natuurverkenning 2030 focust op de gevolgen van de milieukwaliteit en het landgebruik voor de natuur.

De verkenningen voor de landbouwsector die aan de grondslag lagen van de MIRA- toekomstverkenning, werden uitgevoerd met het SELES-model door de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij. Het SELES-model heeft de berekeningen gedaan voor de toekomstverkenning van het teeltareaal, de veestapel, het financieel totaalsaldo, de bodembalans en de ammoniakemissie. SELES is een partieel evenwichtsmodel van de landbouwsector. Emissies naar lucht, broeikasgassen, fijn stof en ozonprecursoren, werden berekend op basis van uitkomsten van SELES en emissiekengetallen uit de Emissie Inventaris Lucht van VMM.

Uit de Milieuverkenning 2030 blijkt onder meer dat in de twee onderzochte scenario’s de landbouw een groei in totaalsaldo realiseert dankzij de veronderstelde prijsstijgingen van de producten af boerderij. Samen met de emissiedalingen leidt dit tot een toenemende eco-efficiëntie.

Uit de Natuurverkenning 2030 blijkt dat de open ruimte verder dichtslibt door de groei van de economie en de bevolking. De oppervlakte landbouwgrond gaat meer achteruit dan de versteende oppervlakte toeneemt.

De volledige rapporten evenals een interactieve indicatorenatlas kunnen geraadpleegd worden op:
www.milieuverkenning.be
www.natuurverkenning.be

 

Voor meer informatie over het landbouwgedeelte van de rapporten kunt u terecht bij José Gavilán (jose.gavilan@lv.vlaanderen.be, 02/552 78 45).

 

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 
 
 
 
 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be