Wetenschappelijk rapport MIRA 2009 – Deelsector glastuinbouw

Dirk Bergen (Departement LV), Bert Vander Vennet (ILVO), Stijn Overloop (VMM)

Februari 2010

Summary in English / Résumé en français

Deze studie kadert binnen het decretaal vastgelegde MIRA-S of milieuverkenningsrapport, waarin een beschrijving wordt gegeven van de verwachte ontwikkelingen van het milieu bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevant geachte scenario’s. Een dergelijke scenario-oefening gebeurt traditiegetrouw voor alle relevante maatschappelijke clusters, zoals huishoudens, industrie, energie, transport, handel en diensten, en landbouw.

Naast voor de landbouwsector in zijn geheel, is voor de Milieuverkenning 2030 een bijkomende scenario-oefening uitgevoerd voor de glastuinbouw. Dat is nuttig omdat de glastuinbouw binnen deze sector een grote verbruiker is van energie en water. Bij energie moet daarbij rekening gehouden worden met de daarbij horende emissie van broeikasgassen en andere polluenten. De studie kwam tot stand door een samenwerking tussen de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij en de eenheid Landbouw en Maatschappij van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek.

Uit de scenario-oefening blijkt onder meer dat het energieverbruik in alle scenario’s zal afnemen ten opzichte van het jaar 2006. Dit is tegengesteld aan de algemene trend van toenemend energieverbruik in de andere sectoren. De verklaring hiervoor is het hoge aandeel van de energiekosten in de totale kosten van een glastuinbouwbedrijf. Hierdoor zal steeds gezocht worden naar goedkopere mogelijkheden voor het energieverbruik. Dit uit zich in verschillende mogelijkheden: reductie van het brandstofgebruik en het gebruik van goedkopere brandstoffen of technologieën, of overschakelen naar teelten die minder energie behoeven.

Het volledige rapport kan geraadpleegd worden op de website van het Milieurapport.

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be