Wat zweeft er in de lucht? De problematiek van zwevend stof in de Vlaamse land- en tuinbouw

Veerle Campens

Januari 2011

Studie, 37 bladzijden (426 kB, 12 januari 2011)

In de landbouwsector is zwevend stof een zwaar onderschat probleem. Het veroorzaakt niet alleen gezondheidsproblemen bij de landbouwer zelf, maar ook bij de dieren en in de omgeving.

De studie gaat na wat het aandeel en de herkomst is van het zwevend stof in de Vlaamse landbouw en onderzoekt de gezondheidseffecten. Vervolgens schetst ze de geldende en toekomstige regelgeving en gaat ze de mogelijke implicaties ervan op de sector na. Daarna volgt een inventaris van bestaande en mogelijke technische maatregelen in de stal en op het veld om de stofemissies te reduceren of de impact ervan te verminderen. Het rapport besluit met een opsomming van de kennishiaten.

Aangezien de problematiek van zwevend stof nauw samenhangt met de problematiek van geur- en ammoniakemissies en omdat de reductiemaatregelen op akkerland vaak overeenkomen met erosiebestrijdingsmaatregelen, moet het te ontwikkelen beleid daarover ook rekening houden met die drie thema’s en er zoveel mogelijk mee geïntegreerd worden. Een bewustmakingscampagne is daarbij broodnodig, want de boer beschikt nu over onvoldoende kennis over de impact van zwevend stof in zijn sector op de gezondheid.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Campens V. (2010) Wat zweeft er in de lucht? De problematiek van zwevend stof in de Vlaamse land- en tuinbouw, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be