Toepassen van de carbon footprint methodologie op Vlaamse veehouderijproducten

Ellen Bracquené, Marianne Fernagut, Kathleen Goossens, Ray Jacobsen, Valerie Vandermeulen, Xavier Gellynck, Stefaan De Smet, Pascal Boeckx en Guido Van Huylenbroeck

Februari 2012

Rapport, 146 bladzijden (1,5 MB, 22 februari 2012)

Samenvatting (219 kB, 26 februari 2013)

Als gevolg van landbouwactiviteit komen verschillende broeikasgassen vrij. Daarvan zijn de belangrijkste koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (stikstofgas, N2O). Samen resulteren zij in een zogenaamde carbon footprint, een maat voor de impact van een activiteit op klimaatverandering. Omdat de veehouderij binnen de landbouwsector een belangrijk aandeel heeft in de koolstofvoetafdruk van de landbouw als geheel, hebben we in deze studie geprobeerd om een meetinstrument te ontwikkelen dat de carbon footprint van Vlaamse veehouderijproducten vanuit een ketenbenadering kan bepalen.
 
Deze opdracht focust op de toeleveringsketen van rundvlees, varkensvlees en melkproducten. Door de methode uit te werken voor en toe te passen op deze concrete productgroepen komen invloedrijke parameters en hotspots binnen het bestudeerde deel van de voedselketen aan het licht. Die hotspots maken het voorwerp uit van mogelijke aanbevelingen aangezien zij het grootste potentieel voor emissievermindering vertonen. Op basis daarvan kunnen de Vlaamse overheid of de betrokken sectoren een strategie ontwikkelen om de broeikasgasemissies te verminderen. De carbon footprint kan op die manier bijdragen tot het verduurzamen van de agrovoedingsketen in Vlaanderen in het algemeen, en de veehouderij in het bijzonder.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

ERM en Universiteit Gent (2011) Toepassen van de Carbon Footprint methodologie op Vlaamse veehouderijproducten, Rapport in opdracht van Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be