De biologische landbouw in 2005

Vincent Samborski, Koen Carels & Dirk Van Gijseghem

De biologische landbouw in 2005

Na een achteruitgang in de biologische landbouw de laatste jaren, is 2005 het jaar van de stagnatie. Het totaal areaal biologische landbouw kende tussen 1998 en 2001 een spectaculaire groei: van bijna 1.000 ha tot ruim 4.000 ha stonden onder controle bij de controleorganismen Blik en Ecocert. Vanaf 2002 kende de sector een lichte achteruitgang, die toe te schrijven was aan verschillende socio-economische moeilijkheden (afzetproblematiek, lage producentenprijzen, lager rendement per hectare, onzekere toekomstperspectieven). Eind 2005 telde Vlaanderen 236 biologische landbouwbedrijven en een areaal van 3.153 ha (0,5% van het totale Vlaamse landbouwareaal). Dat is een stabilisatie ten opzichte van vorig jaar. De klassieke dierlijke producties rundvee en varkens gaan achteruit, terwijl het aantal gekweekte schapen, herten en geiten een sterke sprong voorwaarts maken. In de plantaardige productie doen de groenten het goed (+8%).

Het verloop van de overheidsuitgaven voor de biologische landbouw is stijgend van jaar tot jaar. Ze namen met 1,7% toe tussen 2004 en 2005. De inwerkingtreding van de maatregelen, vervat in het Actieplan Biologische Landbouw, en de optrekking van de hectaresteun in 2003, zijn de voornaamste redenen voor die stijging. Ruim één vierde van de overheidsmiddelen voor de biologische landbouw kwam in 2005 rechtstreeks bij de producent terecht. Nog eens één vierde van de ingezette overheidsmiddelen gaan naar onderzoek in de biologische landbouw.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be