De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex, Methodologie en Resultaten enquête voorjaar 2007

 Leen Bas, Dirk Van Gijseghem

De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex, Methodologie en Resultaten enquête voorjaar 2007

De eerste Vlaamse Landbouwconjunctuurindex

De landbouwsector maakt de laatste jaren een stapsgewijze professionalisering door. Hierdoor werd de nood gevoeld om, gelijkaardig aan de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België, een conjunctuurindex voor de Vlaamse land- en tuinbouw te ontwerpen. Deze landbouwconjunctuurindex is opgesteld door de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij. Met deze conjunctuurindex kan de sector beschikken over een snel instrument om de schommelingen in de economische activiteit te meten en de toekomstige evolutie van de economie in te schatten.

Methodologie

Begin 2007 werd een enquête verspreid onder de landbouwers verbonden aan het Landbouw Monitorings Netwerk (747 representatieve land- en tuinbouwbedrijven). De resultaten van de enquête vormen de basis voor de bepaling van de Landbouwconjunctuurindex. Deze conjunctuurindex zal vanaf nu halfjaarlijks worden berekend en een maat zijn voor de economische situatie en verwachte evolutie binnen de land- en tuinbouwsector.

De resultaten van de conjunctuurindex kunnen worden weergegeven voor de gehele sector en tevens volgens de deelsectoren, de grootte van de bedrijven of de leeftijd van de bedrijfsleider.

De berekening van de conjunctuurindex gebeurt aan de hand van de antwoorden op enquêtevragen over de huidige en te verwachten omzet, productie, personeelsinzet en prijzen. Naast deze enquêtevragen worden ook vragen gesteld over belemmeringen die de sector ondervindt en geplande investeringen op het bedrijf.

Resultaten Landbouwconjunctuurindex voorjaar 2007

De waarde van de eerste Landbouwconjunctuurindex (voorjaar 2007) bedraagt +7%. Deze index is het resultaat van een positieve inschatting door de sector van de evolutie van 2006 ten aanzien van 2005, een iets mindere tevredenheid van de eigen situatie en een eerder negatieve inschatting van de toekomstige evolutie.

Gemengde bedrijven hebben de meest positieve index en kijken de toekomst ook positief tegemoet. De rundveebedrijven hebben de minst positieve index van de gehele sector en de intensieve veeteelt heeft een erg negatieve toekomstvisie.

De conjunctuurindex stijgt naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. De grote bedrijven zijn duidelijk positief zowel over de huidige situatie als over de toekomst.

Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de index af. Hoe hoger de leeftijd hoe somberder de toekomst wordt gezien.

Een kwart van de landbouwers zegt geen belemmeringen te ondervinden. De meest voorkomende belemmeringen zijn beperkingen opgelegd door regelgeving en financiële tekorten.

Hoewel de verwachtingen naar de toekomst eerder pessimistisch zijn, wordt er toch door bijna de helft (48%) van de landbouwers een investering gepland, voornamelijk in werktuigen en machines of gebouwen. Voornamelijk de grote bedrijven en de jonge landbouwers zijn van plan te investeren. De kleine bedrijven, de akkerbouwsector en de intensieve veehouderij hebben minder investeringsplannen.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding:

Bas L. & Van Gijseghem D. (2007) De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex, methodologie en resultaten enquête voorjaar 2007, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be