Vlaamse bruto standaardsaldi voor de gewassen en de veehouderij (2000-2004)

Vlaamse bruto standaardsaldi voor de gewassen en de veehouderij (2000-2004)

De Communautaire classificatie van de landbouwbedrijven naar hun technisch –economische gerichtheid en hun economische dimensie, werd ingevoerd met de Beschikking van de Commissie 78/463/CEE. De wijzigingen aangebracht in de Beschikkingen 85/377/CEE en 96/393/CEE hadden geen invloed op de classificatieprincipes, waardoor de classificatie nog steeds bepaald wordt uitgaande van de bruto standaardsaldi (BSS) van de verschillende landbouwproducties.

In het verleden werd voor België één set van bruto standaardsaldi berekend. Door de regionalisering van het landbouwbeleid in 2002 wordt België onderverdeeld in drie streken: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Voor Vlaanderen en Wallonië worden dan ook vanaf dan voor de eerste maal afzonderlijke sets van bruto standaardsaldi gecentreerd op 2000 berekend. Om een set van BSS te berekenen wordt het gemiddelde berekend van de bruto saldi van vijf opeenvolgende boekjaren, waarbij het jaar waarop gecentreerd wordt het middelste jaar is. Zo zijn de BSS gecentreerd op 2002, of BSS “2002” berekend als een gemiddelde voor de boekjaren 2000 tot 2004. In deze publicatie worden voor de tweede maal de bruto standaardsaldi voor de Vlaamse teelten en dierlijke producties berekend.

Na de verduidelijking van enkele definities en berekeningsmethoden van de BSS, vindt men in deze publicatie voor de plantaardige en dierlijke producties vooreerst de gegevens die hebben gediend voor de berekening van de BSS voor de boekjaren 2000 tot en met 2004. Vervolgens worden de gemiddelde waarden de vijf boekjaren berekend zodat de BSS worden bekomen die gecentreerd zijn op “2002”. Het zijn deze laatste sets van BSS die in rekening worden gebracht voor de bepaling van de typologie van de land- en tuinbouwbedrijven.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits expliciete bronvermelding.

© Vlaamse overheid

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be