Milieudruk in de landbouw

Sonia Lenders, Joost D’hooghe, Dirk Van Gijseghem, Stijn Overloop (VMM)

April 2008

Milieudruk in de landbouw

Sinds 2005 verzamelt het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) naast de klassieke bedrijfseconomische gegevens ook gegevens in verband met het gebruik van energie, bestrijdingsmiddelen, water en nutriënten. Het LMN bestaat uit 720 land- en tuinbouwbedrijven, representatief voor de Vlaamse landbouw. Deze studie “Milieudruk in de landbouw” in opdracht van Milieurapport Vlaanderen maakt de eerste resultaten bekend. Extrapolatie van de steekproefgegevens naar de referentiepopulatie geeft een beeld van de gehele Vlaamse landbouw.

De studie omvat 5 hoofdstukken. Eerst wordt de gebruikte databron en methodologie uitvoerig omschreven. In de vier volgende hoofdstukken komen de vier milieuthema’s aan bod: energie, bestrijdingsmiddelen, water en nutriënten. Eerst wordt het totale gebruik berekend en vergeleken met andere bestaande bronnen. Vervolgens wordt het gebruik opgesplitst naar type energiedrager, type bestrijdingsmiddel en herkomst water. Voor de nutriënten wordt een nutriëntenbalans opgesteld. Omwille van de verscheidenheid van de bedrijven en hun activiteiten worden de resultaten opgesplitst naar zeven deelsectoren: gespecialiseerde akkerbouw, tuinbouw in open lucht (inclusief fruitteelt), tuinbouw onder glas, melkvee, overig rundvee, varkens en ten slotte de gemengde bedrijven. Per deelsector wordt berekend: het totale gebruik, de verdeling over de types en finaal het kengetal, het gemiddelde gebruik per hectare of grootvee-eenheid.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Lenders S., D’hooghe J., Van Gijseghem D. & Overloop S. (2008) Milieudruk in de landbouw op basis van gegevens van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2005, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be