Productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw 2008

Els Bernaerts, Els Demuynck & Jonathan Platteau

December 2008

Rapport, 10 bladzijden  (195 kB, 18 december 2008)

Raming land- en tuinbouwinkomen 2008 in Vlaanderen

Volgens een eerste raming wordt het jaar 2008 gekenmerkt door een historisch laag globaal inkomen van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. De netto toegevoegde waarde per arbeidseenheid daalde met 31% ten opzichte van 2007.

Op 18 december 2008 zal Eurostat een eerste raming publiceren van de productierekeningen van België voor 2008. Het inkomen van de Vlaamse boeren volgt de nationale tendens, daar Vlaanderen ongeveer 3/4 inneemt van de nationale eindproductiewaarde.

Aan de basis van deze sterke daling van het inkomen liggen de fors gestegen kosten, die niet doorgerekend konden worden in de omzetcijfers. De productiewaarde bleef nagenoeg constant, terwijl de kosten met 14% gestegen zijn ten opzichte van 2007.

De productiewaarde van de akkerbouwsector kent een daling van 16% ten opzichte van 2007. Bij de graangewassen en de suikerbieten worden sterke waardedalingen opgetekend, terwijl de productiewaarde van aardappelen quasi ongewijzigd blijft.

De Vlaamse graanoogst was groter, maar door de gekelderde prijzen, kent de productiewaarde een sterke daling. In de aardappelsector wordt een toename van de prijs teniet gedaan door een sterke productiedaling. De balans voor de suikerbieten is negatief daar de prijs enorm gedaald is door de suikerhervorming. Door de inlevering van quotum is ook de productie van de suikerbieten sterk ingekrompen.

Hoewel de resultaten sterk variëren van product tot product, zal in de tuinbouwsector de productiewaarde licht stijgen (+0,6%). Dit is toe te schrijven aan de groente- en fruitsector. De stijging van deze sectoren wordt bijna volledig teniet gedaan door de daling bij de niet-eetbare tuinbouwproducten.

De dierlijke sector noteert een stijging (+2,8%). De omzetwaarden van de varkens en pluimvee noteerden een stijgende tendens door een sterke stijging van de prijzen. De omzetwaarden van de zuivel en van de eieren kennen een sterke daling door terugval van de prijzen, bij de eieren wordt de daling nog versterkt door een afname van de productie. Bij de runderen is er in mindere mate een omzetdaling door een verminderde slachtproductie die niet gecompenseerd werd door de prijs.

Het jaar 2008 wordt gekenmerkt door sterk stijgende kosten. Volgens een eerste raming zou de waarde van het intermediair verbruik stijgen met maar liefst 13,9%.

Vooral de gestegen kosten voor veevoeders, energie en meststoffen wegen zwaar door op de inkomensvorming.

Na verrekening van de afschrijvingen en de subsidies, evolueert de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten sterk negatief ten opzichte van 2007. Het aantal arbeidskrachten neemt verder af, zodat de netto toegevoegde waarde per arbeidseenheid met 31% vermindert. De netto toegevoegde waarde vertegenwoordigt het globale inkomen van de land- en tuinbouwactiviteit en omvat de vergoeding voor grond, kapitaal en arbeid.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bernaerts E., Demuynck E.& Platteau J. (2008) Productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw 2008, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be