Rentabiliteitsrapport Land- en tuinbouw 2006

Els Bernaerts, Tom Coulier, Els Demuynck, Jonathan Platteau en Boris Tacquenier

2008

Rapport, 83 bladzijden (PDF-document) (817 kB, 20 aug 2008)

De afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij maakt jaarlijks een technisch-economische analyse van de land- en tuinbouwactiviteit. De resultaten van 2006 berusten op de verwerking van de boekhoudgegevens van 652 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk.

Gemiddeld voor alle landbouwbedrijven met beroepsmatig karakter is de rentabiliteit in 2006 toegenomen ten opzichte van 2005. Het familiaal arbeidsinkomen per familiale arbeidskracht stijgt met 10,7%.

De opbrengsten zijn gestegen met 5,2% wat vooral toe te schrijven is aan de inkomsten uit de marktbare gewassen en de overige opbrengsten. Bij de marktbare gewassen lagen de goede prijzen van aardappelen en graan aan de basis. Door de uitzonderlijke weersomstandigheden was het aanbod van veel akkerbouwproducten op de Europese markten kleiner dan normaal. De sterke toename van de overige opbrengsten (o.a. premies) heeft te maken met de hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de suiker- en zuivelsector.

Aan kostenzijde noteerde men eveneens een verhoging (+3,2%), maar in mindere mate dan bij de opbrengsten. Het opvallendst in 2006 waren de stijging van de kosten voor veevoeders (in navolging van de krapte op de graanmarkt), energie en grond- en gebouwenkapitaal.

De inkomensverbetering is merkbaar in alle geanalyseerde sectoren, behalve in de varkenssector: akkerbouw (+19,7%), melkvee (+7,4%), rundvlees (+24,0%), varkens (-4,1%). Ondanks de inkomensverslechtering in de varkenssector, scoort de varkenshouderij in 2006 een sterk resultaat. De vleesveesector komt in 2006 als minst rendabele landbouwbedrijfstak naar voren.

Gemiddeld voor alle tuinbouwbedrijven met beroepsmatig karakter is de rentabiliteit in 2006 een weinig toegenomen ten opzichte van 2005 (+1,4%). Dit resulteerde uit een daling bij de groentebedrijven (-1,5%) en een stijging bij de fruitbedrijven (+2,6%) en de sierteeltbedrijven (+5,5%). Wat de deelsectoren betreft, werden de voornaamste dalingen in het inkomen opgetekend bij de glasgroente-, aardbeien- en de snijbloemenbedrijven. De champignonbedrijven en azaleabedrijven deden het dan weer beter dan in 2005. In 2006 heeft de fruitsector gemiddeld het hoogste arbeidsinkomen en de snijbloemensector het laagste.

Het rentabiliteitsrapport 2006 verschijnt pas nu omdat het proces van dataverzameling en rapportering het voorbije jaar volledig werd hervormd. Het rentabiliteitsrapport 2007 zal eind dit jaar verschijnen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bernaerts E., Coulier T., Demuynck E., Platteau J. en Tacquenier B. (2008). Rentabiliteitsrapport Land- en tuinbouw 2006. Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be