Rentabiliteitsrapport Land- en tuinbouw 2008

Tom Coulier

December 2009

Rapport, 85 bladzijden (537 kB, 10 december 2009)

Summary in English / Résumé en français

Het jaarlijkse rentabiliteitsrapport bevat een technisch-economische analyse van de land- en tuinbouwactiviteit in Vlaanderen. De resultaten van 2008 berusten op de verwerking van de boekhoudgegevens van 713 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Met de opmaak van het rapport is gestart na de afsluiting van de bedrijfseconomische boekhoudingen op 30 juni. Aan de publicatie ging een uitvoerige kwaliteitscontrole van de data vooraf. Die kwaliteitscontrole is een vereiste opdat de gegevens bruikbaar zouden zijn voor het ILB, het Europese Informatienet Landbouwboekhouding. Daarnaast voert het departement een aantal eigen controles uit. Het rentabiliteitsrapport zal voortaan jaarlijks gepubliceerd worden voor het einde van het jaar volgend op het boekjaar waarover gerapporteerd wordt.

Uit het rapport blijkt dat het in 2008 moeilijk was voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector om de goede resultaten van 2007 door te trekken. 2007 was een sterk jaar voor melkvee, akkerbouw en fruitteelt.

De inkomens op de landbouwbedrijven daalden sterk in 2008. De melkveesector haalde de beste resultaten, gevolgd door de varkenssector en de akkerbouw. De vleesveebedrijven haalden de minst goede resultaten. De melkprijs was goed, en ook de prijzen voor akkerbouwproducten, varkens en vleesvee waren behoorlijk. Het goede prijsniveau in de landbouwsector werd echter tenietgedaan door de hoge inputkosten. De voederkost was de sterkste stijger. Daarnaast waren de stijgende kosten voor meststoffen, energie, en grond- en gebouwenkapitaal belangrijke factoren.

De resultaten voor de tuinbouwbedrijven waren in 2008 minder goed dan in 2007. De fruitsector scoorde het sterkste resultaat, gevolgd door de champignons. Snijbloemenbedrijven, potplantenbedrijven en bedrijven met groenten in openlucht haalden de minst goede resultaten. De prijzen voor tuinbouwproducten waren niet uitzonderlijk. Enkel voor peren was 2008 een jaar van zeer goede prijzen. De matige prijzen, in combinatie met de gestegen kosten, vooral voor energie, en in mindere mate de duurdere meststoffen, waren verantwoordelijk voor het lage inkomen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Coulier T. (2009) Rentabiliteitsrapport Land- en tuinbouw 2008, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 
 
 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be