Vlaamse standaardopbrengsten voor de gewassen en de veehouderij (2003–2005)

Joost D’hooghe, Veerle Campens

September 2009

Paper, 46 bladzijden (643 kB, 12 november 2009)

 
De definitie en berekeningswijze van het Brutostandaardsaldo (BSS) is vastgelegd in de Europese Beschikking 85/377/EEG houdende invoering van een communautaire typologie van de landbouwbedrijven. Op basis van het BSS konden de land- en tuinbouwbedrijven in een productierichting en een economische bedrijfsomvang ingedeeld worden. Het BSS werd berekend voor een bepaald landbouwproduct in een bepaalde regio (Vlaanderen voor het Departement Landbouw en Visserij) voor een representatieve groep bedrijven. Dankzij het BSS kan men de prestaties van de landbouwdeelsectoren tussen de verschillende Europese lidstaten vergelijken.

De productierichting en de economische bedrijfsomvang dienen echter te worden bepaald aan de hand van een economische maatstaf die altijd positief blijft. Tot op heden voldeed het BSS hieraan. Door de hervorming van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid in 2003 en de nog op til zijnde hervormingen, worden meer en meer directe betalingen ontkoppeld van de productie. In 2005 ontstonden daarmee de toeslagrechten. Een toeslagrecht kan niet meer worden toegewezen aan een specifiek landbouwproduct en daarom kunnen er geen subsidies meer worden toegekend aan het BSS van een bepaald product, met als gevolg dat sommige BSS negatief zullen worden. Een negatieve waarde kan niet gebruikt worden als classificatiecriterium. Daarom werd de eenvoudigere Standaardopbrengst (SO) ontwikkeld ter vervanging van het BSS.

Omdat de rechtstreeks met het bedrijf verband houdende winstgevende werkzaamheden, andere dan de landbouwwerkzaamheden van het bedrijf, zoals verkoop van hoeveproducten en productie van hernieuwbare energie, een steeds groter deel van het inkomen van de landbouwers voor hun rekening nemen, werd in de nieuwe communautaire typologie bovendien een bijkomende classificatievariabele opgenomen die aangeeft hoe belangrijk die rechtstreeks met het bedrijf verband houdende andere winstgevende werkzaamheden (AWW's) zijn.

Deze publicatie geeft de definitie, de berekeningsmethode en vervolgens de waarden van de Vlaamse standaardopbrengsten weer voor de plantaardige en dierlijke producten voor de jaren 2003, 2004 en 2005, berekend aan de hand van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Ten slotte worden de gemiddelde waarden van de drie boekjaren berekend, zodat de “SO2004” wordt verkregen, die gebruikt wordt om de bedrijfstypologie te bepalen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

D’hooghe J. & Campens V. Vlaamse standaardopbrengsten voor de gewassen en de veehouderij (2003-2005) (2009)Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be