Erosieregels in het kader van de randvoorwaarden van het GLB

Dirk Bergen en Tom Van Bogaert

Oktober 2015

Erosieregels in het kader van de randvoorwaarden van het GLB

Deze studie vergelijkt de wijze waarop de erosieregels in het kader van de randvoorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn ingevuld in Vlaanderen met de manier waarop dat gebeurd is in Wallonië, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Voor de drie landen is daarenboven speciaal gekeken naar regio’s die dicht bij België aanleunen: (Zuid-)Limburg in Nederland, Noordrijn-Westfalen in Duitsland en Picardië in Frankrijk.

Voor deze benchmarking zijn we uitgegaan van de in de betrokken landen en regio’s uitgewerkte wetgeving voor de normen voor het in goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) houden van de landbouwgronden die in aanmerking komen voor directe steun. Meer bepaald leggen we de focus op de GLMC 5-norm “minimaal grondbeheer op basis van de specifieke omstandigheden ter plaatse om erosie tegen te gaan” en de in Vlaanderen daaraan gekoppelde GLMC 4-norm “minimale bodembedekking”. We kijken ook naar de daarvan afgeleide instructies voor de landbouwers.

Uit de vergelijking blijkt dat bij de invulling van de twee normen enorme verschillen zijn ontstaan tussen lidstaten en regio’s. Vlaanderen vaart een wat andere koers door de twee normen formeel te integreren en door voor graduele aanscherping te opteren. Bovendien kiest het principieel voor een aanpak aan de bron. De Vlaamse regelgeving is ten slotte nogal gedetailleerd uitgewerkt: er zijn heel wat regels voor bepaalde teelten of groepen van teelten en voor de handelingen die op erosiegevoelige percelen kunnen of moeten worden verricht.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bergen D. & Van Bogaert T. (2015) Erosieregels in het kader van de randvoorwaarden van het GLB – Een kijkje bij de buren, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be