Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw. Dieren en gewassen 2009-2013

Goedele Vrints, Joeri Deuninck, BorisTacquenier, Joost D’Hooghe en Bart Van der Straeten

December 2015

Bedrijfseconomische resultaten dieren en gewassen 2009-2013

Vanuit het beleid en de verschillende stakeholders in de land- en tuinbouw is er een groeiende vraag naar cijfers over en inzicht in de economische situatie van de verschillende sectoren. Het bedrijfseconomisch thema is prominent aanwezig in de beleidsbrief Landbouw en Visserij 2015-2016 en in de dagelijkse werking van het Departement Landbouw en Visserij.

Dit rapport levert hieraan een bijdrage. Het biedt een overzicht van opbrengsten, kosten en marges van een groot aantal sectoren in land- en tuinbouw voor de periode 2009–2013. Het gaat meer bepaald om dierlijke productie (varkens, rundvee, pluimvee), akkerbouw, fruit, en groenten in openlucht. De resultaten zijn afkomstig van 720 land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het LMN wordt beheerd door de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Het vloeit voort uit de verplichting om bedrijfseconomische gegevens aan te leveren aan het Informatienetwerk Landbouwboekhoudingen (ILB) of Farm Accountancy Data Network (FADN) van de Europese Commissie.

Het rapport vangt aan met een beknopt methodologisch luik. Dat gaat in op de selectie van de bedrijven en de afbakening van de bedrijfstakken. Daarnaast staan we stil bij de verschillende opbrengsten en kostenposten en de delers ten opzichte waarvan die uitgedrukt worden. In een tweede deel van het rapport worden de resultaten per sector en bedrijfstak in tabelvorm gepresenteerd.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vrints G., Deuninck J., Tacquenier B., D’Hooghe J. & Van der Straeten B. (2015) Bedrijfseconomische resultaten Vlaamse land en tuinbouw – Dieren en gewassen 2009-2013 – op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be