Bescherming van het oppervlaktewater tegen puntvervuiling en diffuse verontreiniging


Weerhouden projecten:

De belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen is het gevolg van puntvervuiling en diffuse verontreiniging zoals drift en erosie. Projecten binnen dit thema moeten gericht zijn op het stimuleren en ondersteunen van de land- en tuinbouwer om maatregelen toe te passen om deze verontreiniging tegen te gaan. Zo is er nog sensibilisering nodig op het vlak van bioremediatiesystemen en bufferstroken. Het gebruik van bioremediatiesystemen zoals een biofilter of een fytobak is een manier om puntvervuiling tegen te gaan. Tot op heden werd bij de puntvervuiling voornamelijk verwezen naar typische landbouwpraktijken (veldspuiten), doch de problemen die zich stellen bij kleinere praktijken (rugspuit, kleine spuittoestellen) zijn ook niet te onderschatten. Wat gebeurt er nu met overschotten en spoelwater uit deze kleine toestellen? Er zal dus ook aandacht moeten besteed worden aan kleine remediatiesystemen (serreteelten, groenvoorziening,...). Door de efficiëntie en haalbaarheid van de systemen te demonstreren kan de toepassing op de bedrijven gestimuleerd worden. Een bufferstrook is een driftreducerende maatregel en verlaagt tevens de directe nutriëntenaanvoer naar het oppervlaktewater en werkt erosiewerend. De projecten kunnen focussen op oplossingen voor allerlei praktische problemen die de landbouwers ondervinden bij het beheer van deze bufferstroken.