Bodemvruchtbaarheid

Weerhouden projecten:

De focus in dit thema ligt op het inschatten en beïnvloeden van de mineralisatiegraad, behoud/verhogen van organisch stofgehalte, het verantwoord aanwenden van organische bemesting, de inzet van bodembedekkers en erosiebestrijdende maatregelen.

Bodemvruchtbaarheid is een complex verhaal waar een evenwichtige nutriëntenbalans van belang is en het op peil houden en/of verbeteren van het organisch stofgehalte een continue uitdaging vormt. Projecten binnen dit thema kunnen de land- en tuinbouwer sensibiliseren om het organische stofgehalte op peil te houden of te verhogen, bijvoorbeeld door te focussen op een ‘slimme’ vruchtwisseling. Bij deze projecten dienen zowel de gevolgen voor de bodemkwaliteit als het bedrijfseconomisch resultaat aangetoond te worden.

Een correcte inschatting van de stikstofbehoefte van een gewas en de beredeneerde toepassing ervan is van cruciaal belang voor zowel een kwantitatief als kwalitatief optimale gewasopbrengst en voor het maximaal respecteren van de geldende nitraatresidunormen. De te verwachten mineralisatiegraad is een belangrijk knelpunt waar land- en tuinbouwers vaak nog te weinig in onderlegd zijn. Plaatsspecifieke (bed-, band-, rij- of puntbemesting) en/of aangepaste (fertigatie, bladbemesting,…) toediening kunnen de efficiëntie van de bemesting verhogen. Sluitstuk is en blijft een maximaal gebruik van groenbedekkers, die ook een belangrijke rol spelen bij de aanvoer van organische stof en het (gedeeltelijk) herstellen van de bodemvruchtbaarheid.

Voor een voldoende aanbreng van organische stof is vooral fosfaat de beperkende factor. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het onderhouden en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid op langere termijn. Het aanwenden van aangepaste organische materialen kan hierbij een belangrijke rol spelen. Het demonstreren van oplossingen voor toediening van organische bemesting bij de aanplant van meerjarige teelten, waarbij degelijk bemest wordt en met respect voor de normen, behoort tot de mogelijkheden.

Projecten in dit thema wijzen landbouwers op het belang van een goede organische stofvoorziening, en reiken tegelijkertijd oplossingen aan om problemen met hoge nitraatresidu’s en uitspoeling te voorkomen.

Erosie is zeer nadelig voor de kwaliteit van landbouwgronden door het afspoelen van de vruchtbare grondlaag. Het is van het grootste belang, zowel voor de landbouwsector, het milieu als de maatschappij dat het optreden van erosie zo veel mogelijk beperkt wordt. Projecten in dit thema kunnen brongerichte erosiebestrijdende maatregelen promoten.