Bemesting in vollegrondsierteelt: het totaalconcept gedemonstreerd

Korte samenvatting

Het uiteindelijke doel van een sierteler is een kwalitatief hoogwaardig product te telen met als opdracht dit uit te voeren met een zo laag mogelijke milieu-impact.  Binnen dit project zullen de verschillende facetten die invloed hebben op de beschikbaarheid van stikstof voor de plant gedemonstreerd worden. Hierbij staat het streven naar een kwalitatief eindproduct zonder in conflict te komen met de mestwetgeving centraal.

Gedetailleerde beschrijving

Gezien het huidige mestactieplan IV op zijn einde loopt en de doelen met de bestaande maatregelen niet gehaald zullen worden, wordt verwacht dat er in MAP V bijkomende maatregelen zullen komen om de waterkwaliteit sneller te doen verbeteren. Om die reden is het zeer belangrijk de vollegrondsiertelers nog sterker te sensibiliseren om hun bemesting enkel nog op een oordeelkundige, voldoende onderbouwde manier toe te passen.

Binnen dit project is het de bedoeling om de verschillende aspecten die invloed hebben op de bemesting te demonstreren:

  • De hoeveelheid stikstof die vrijkomt door de mineralisatie van organische stof in de bodem wordt vaak nog te veel onderschat waardoor veelal onnodig, of op het verkeerde tijdstip (te laat in het seizoen als er al voldoende N beschikbaar is via mineralisatie) bemest wordt met negatieve milieu-impact tot gevolg.
  • Vaak worden percelen aangetroffen met een zure pH waardoor bekalking noodzakelijk is. Deze bekalking kan sterk bijdragen tot een verhoogde mineralisatie. Door dit in rekening te brengen kan bespaard worden op meststoffen.
  • Door de vaak geringe beworteling van het bodemprofiel, zowel horizontaal als verticaal, is het van zeer groot belang dat de meststoffen gericht/plaatsspecifiek toegediend worden om onnodige verliezen te vermijden.
  • Verhoging van de organische stof in de bouwvoor bij meerjarige teelten door een gefractioneerde toediening van organische bemesting tijdens de teelt, gespreid over meerdere jaren.
  • Mechanische onkruidbestrijding, een techniek die toegepast wordt binnen de geïntegreerde teelt, zal tevens zijn invloed hebben op de mineralisatiegraad van de organische stof.
  • Gebruik van groenbedekkers om enerzijds de organische stof en de bodemvruchtbaarheid op peil te houden of zelfs te verhogen. Anderzijds kunnen ze ook als vanggewas fungeren naar het einde van de teelt toe om de beschikbare stikstof die niet door de cultuurgewassen kan benut worden, op te nemen zodat uitspoeling voorkomen wordt.
  • Het vrijstellen van minerale stikstof is afhankelijk van het type meststof (gecoate meststoffen, meststoffen met nitrificatieremmer, snelwerkende minerale meststoffen) en de heersende klimaatomstandigheden. Door de juiste keuze te maken, kan de efficiëntie van de nutriënten geoptimaliseerd worden.
  • Door een juiste keuze van het staalnametijdstip kan een groot deel van de verplicht te nemen bodemstalen nuttig ingezet worden. Aanvullend zal hier een kostprijsvergelijking gemaakt worden waarbij de kost van een bodemstaal met de kost van de meststof zal vergeleken worden.

De hierboven vermelde factoren zullen gedemonstreerd worden door proeven op praktijkbedrijven aan te leggen en op te volgen. Omdat de sierteeltsector zeer divers is, zullen de verschillende aspecten per deelsector aan de hand van enkele typegewassen gedemonstreerd worden. De deelsectoren die aan bod zullen komen zijn knolbegonia, potchrysanten in volle grond, laanboomkwekerij, bosboomkwekerij en heesters. Daarnaast zijn er nog andere deelsectoren, zoals snijbloemen in vollegrond, waar geen demoproeven worden voorzien. Deze deelsectoren zullen echter wel bij de aangelegde demo’s betrokken worden zodat ze ook gesensibiliseerd worden.

Er zal per teeltseizoen voor elke deelsector 1 wandelvoordracht doorheen de proefvelden georganiseerd worden. Daarnaast zal dit project in het voorjaar van 2015 en 2016 de telers van de verschillende deelsectoren sensibiliseren op studiedagen en telersvergaderingen. Door middel van presentaties waarin onder andere beeldmateriaal, economische berekeningen, simulaties, etc. worden opgenomen, zullen de telers gesensibiliseerd worden.

Op de gepaste tijdstippen zullen de resultaten uit dit project in een vulgariserend artikel gegoten worden ten einde de telers via de vakbladen kennis te laten nemen van de ontwikkelingen binnen dit demonstratieproject.

Duurtijd en partners

Het project loopt vanaf begin maart 2015 tot eind februari 2017 en wordt uitgevoerd door het Proefcentrum voor Sierteelt, in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België.

Meer info?

Verónica Dias, Proefcentrum voor Sierteelt

veronica.monteirodias@pcsierteelt.be

www.pcsierteelt.be