Evaluatie van de mogelijkheden en demonstratie van nuttige erosiebestrijding in fijnzadige teelten en andere groenten

Korte samenvatting

In het voorjaar van 2015 begint een nieuw demonstratieproject rond erosie. In het project wordt geprobeerd om het telen van fijnzadige teelten en volleveldsgroenten op ruggen te rijmen met de verscherpte randvoorwaarden erosie op rode en paarse percelen.

Gedetailleerde beschrijving

In de beginfase van het project wordt op zoek gegaan naar telers of machineconstructeurs, zowel in binnen- als buitenland, die bruikbare erosiebestrijdende technieken reeds toepassen om zoveel mogelijk van hen te leren. Op basis van hun ervaringen en de expertise aanwezig bij de deelnemende praktijkcentra worden dan in de loop van 2015 en 2016 verschillende veldexperimenten aangelegd. In deze veldproeven komen alle aspecten van zowel niet kerende bodembewerkingen als het gebruik van drempeltjes tussen de teeltruggen aan bod. De veldproeven worden in verschillende teelten - verspreid over gans Vlaanderen - aangelegd. Ter plaatse worden verschillende demomomenten georganiseerd.

Op verschillende proefvelden worden teeltspecifiek de belangrijkste knelpunten onderzocht m.b.t. de nieuwe randvoorwaarden erosie.  In 2015 wordt in eerste instantie getracht om zelf zoveel mogelijk ervaring op te doen rond het gebruik van enerzijds drempeltjes in ruggenteelten, en anderzijds het inzaaien van fijnzadige gewassen na niet kerende bodembewerkingen. Dit met de bedoeling om in het najaar van 2015 en in 2016 - bij de aanleg van de demonstrerende proeven - niet voor verassingen te staan.  Rond het gebruik van drempeltjes bij het telen van witloofwortels zal getracht worden om, indien mogelijk, nog in 2015 van start te gaan met een demonstrerende proef.

In het najaar van 2015 wordt dan van start gegaan met de andere demonstrerende proeven. Per teelt worden specifieke knelpunten onderzocht en gedemonstreerd. In volgende teelten wordt een proef aangelegd:

  • Witloofwortels: gebruik van drempeltjes in de ruggenteelt
  • Wortel: gebruik van drempeltjes in ruggen en vlakveldse inzaai na niet kerende bodembewerking.
  • Ajuin: vlakveldse inzaai na niet kerende bodembewerking
  • Prei: gebruik van drempeltjes tussen de ruggen
  • Witloof: vlakveldse inzaai na niet kerende bodembewerking, toepassing chemische onkruidbestrijding na niet kerende bodembewerking, gebruik van drempeltjes tussen de ruggen.
  • Cichorei: inzaai na niet kerende bodembewerking en toepassing van chemische onkruidbestrijding bij niet kerende bodembewerking.

Bij het onderzoek en de aanleg van de proeven  worden de verschillende acties zoveel mogelijk gefilmd. Ook worden de telers die deelnemen aan het project geïnterviewd m.b.t. de voor- en nadelen van de uitgeteste technieken. Dit beeldmateriaal wordt dan gemonteerd om gebruikt te worden bij verdere verspreiding van de projectresultaten.

Bij afloop van het project wordt een grote studiedag georganiseerd waarop de resultaten van het project gepresenteerd zullen worden. Deze studiedag gaat gepaard met een demonstratie van bruikbare machines en technieken en een beurs waar machinebouwers hun creaties aan het publiek kunnen voorstellen.

Duurtijd en partners 

Het project loopt van begin 2015 tot eind 2016 en wordt gecoördineerd door Inagro in samenwerking met volgende partners: provinciaal proefstation voor de groenteteelt (PCG), Nationale proeftuin voor de witloofteelt (NPW), Koninklijk instituut voor de verbetering van de biet (KBIVB) en het instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ILVO).

Meer info?

Tomas Van de Sande

Medewerker afdeling tuinbouw open lucht, inagro vzw

tomas.vandesande@inagro.be

T 051 27 33 13

www.inagro.be