Rendabiliteit

Weerhouden projecten:

De rendabiliteit van vele land- en tuinbouwbedrijven staat onder druk. Toch zijn er tussen bedrijven nog belangrijke saldo- en inkomensverschillen. Deze zijn toe te schrijven aan verschillen op het vlak van vaste kosten, opbrengsten en variabele kosten.

Kostprijsberekening en inschatting van de risico’s zijn essentiële elementen in een toekomstgerichte bedrijfsvoering en zijn de basis voor het crisisbestendiger maken van het bedrijf. Te weinig individuele land- en tuinbouwers zijn zich voldoende bewust van de noodzaak tot kostprijsberekening en risicoanalyse of ontberen de basiskennis om hiermee aan te slag te gaan.

Demonstratieprojecten binnen dit thema tonen hoe de landbouwer een juiste kostprijsberekening en inschatting van risico’s kan maken en/of demonstreren zeer concrete manieren om via een verbetering van de technische resultaten of een verlaging van de vaste en variabele kosten de rendabiliteit te verbeteren. Voorbeelden zijn energiebesparende maatregelen, kostengunstige productiviteitsverhoging, verhogen van arbeidsefficiëntie, samenwerking, goedkope en arbeidsvriendelijke huisvesting, efficiënte manieren van voederen, beperken van uitval en van geneeskundige kosten, maximale overlevingskansen van jonge dieren, gebruik van slachthuisgegevens,…