Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsmanagement

Korte samenvatting

Een belangrijke technische managementtool die de Vlaamse vleeskuikenhouder moet beheersen, is de opvang van jonge eendagskuikens in de stal. Hierbij is stalklimaat, vloertemperatuur, water-, voeder-, en kuikenkwaliteit van belang. Binnen dit project willen we inzicht verwerven in de huidige manier van werken op een groot aantal vleeskuikenbedrijven via een monitoring door bedrijfsdierenartsen. Ook worden 5 vleeskuikenbedrijven gedurende 6 rondes intensief begeleid bij de opvang van eendagskuikens. Tenslotte worden op het Proefbedrijf de best beschikbare technieken tijdens praktijkrondes gedemonstreerd.

Gedetailleerde beschrijving

Ten gevolge van de Europese richtlijn (2007/43/EG) wordt de arbeidsefficiëntie en de economische rendabiliteit van de vleeskuikensector in grote mate bepaald door de gezondheidsstatus van de kuikens en de mortaliteit op het bedrijf. Deze richtlijn bepaalt immers het aantal vleeskuikens, uitgedrukt in kg levend gewicht per m² staloppervlakte, die een vleeskuikenhouder mag houden.
Als de stalinrichting aan bepaalde voorwaarden voldoet en het management zeer goed is, wat moet aangetoond worden via het sterftecijfer, mag een vleeskuikenhouder de bezetting optrekken tot 42 kg/m². Een belangrijke technische managementtool die een vleeskuikenhouder moet beheersen om de sterfte te beperken, is de opvang van eendagskuikens in de stal. Het is cruciaal voor het verloop van de ronde dat de jonge eendagskuikens op een juiste manier opgevangen worden. Hierbij is het stalklimaat, de vloertemperatuur, de water-, voeder- en kuikenkwaliteit van belang.

Het doel van dit project is om, via demonstratie, goede handvaten voor het opvangen van jonge kuikens te kunnen aanreiken aan de vleeskuikensector.  Via:

  • Een monitoring van de wijze waarop vleeskuikenhouders eendagskuikens opvangen
  • Een intense coaching van 5 pluimveebedrijven gedurende 6 rondes
  • Demonstrerende praktijkproeven op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

willen we goede technieken uitfilteren en demonstreren.  Hiernaast willen de projectpartners een platform voor discussie, overleg en openheid creëren rond het thema van eendagskuikens op het pluimveebedrijf. Het doelpubliek van dit project is het volledige bestand van vleeskuikenhouders in Vlaanderen en iedereen die een adviserende rol vervult in het bedrijfsmanagement van pluimveehouders (dierenartsen, voorlichters,…).

Er zal binnen dit project gewerkt worden op 3 verschillende niveaus die vervat zitten in drie werkpakketten.

  • Het eerste werkpakket doelt op een bewustmaking bij pluimveehouders van verbeterpunten in hun bedrijfsmanagement. In samenwerking met bedrijfsdierenartsen en de betrokken broeierijen zal op 50 vleeskuikenbedrijven, verspreid over Vlaanderen, een monitoring uitgevoerd worden waarbij de gehanteerde bedrijfsvoering in kaart wordt gebracht. Verscheidene parameters zullen door de bedrijfsdierenartsen opgevolgd worden op verschillende dagen. Op dag 0 wordt het gemiddeld gewicht, de gemiddelde rectale temperatuur, de stal- en vloertemperatuur, drinkwaterkwaliteit en –temperatuur opgevolgd. Op dag 1 wordt telkens gekeken naar de kropvulling  en de gemiddelde rectale temperatuur. Op dag 7 wordt het gemiddeld gewicht, de uniformiteit van de eendagskuikens en de drinkwaterkwaliteit bepaald. De pluimveehouder houdt de dagelijkse sterfte bij.
  • Het tweede werkpakket omvat een coaching van 5 vleeskuikenbedrijven gedurende 6 rondes. Deze bedrijven zullen begeleid worden door onderzoekers van het Proefbedrijf Pluimveehouderij in samenspraak met experten van de broeierijen en de bedrijfsdierenartsen. Op deze bedrijven zullen dezelfde metingen zoals beschreven in werkpakket 1 uitgevoerd worden. Bijkomend wordt de kuikenkwaliteit bepaald aan de hand van de Pasgar Score. Ook zal het temperatuurverloop tijdens  de eerste levensweek opgevolgd worden. In werkpakket 1  en 2 worden telkens kuikens opgevolgd die per bedrijf en per ronde van eenzelfde toom moederdieren komen.
  • In werkpakket 3 is het mogelijk om onder gecontroleerde praktijkomstandigheden groepen van eendagskuikens van verschillende tomen moederdieren op te zetten. De proefinfrastructuur van 12 apart te sturen klimaatafdelingen laat toe om eendagskuikens van verschillende tomen moederdieren op te vangen in gescheiden compartimenten. Binnen werkpakket 3 zullen 6 verschillende rondes voorzien worden. De focus zal vooral liggen op het beheersen van het stalklimaat en het toepassen van kennis rond opvang van eendagskuikens uit literatuur/expertise en de resultaten van werkpakket 1 en 2.

Er zal binnen het project een gebruikersgroep opgericht worden met de deelnemende pluimveehouders uit werkpakket 1 en 2. Deze groep zal minimaal 3 maal tijdens de projectperiode samenkomen. Op deze manier krijgen de pluimveehouders de kans om de resultaten van het project intensief op te volgen en hun eigen ervaring met elkaar uit te wisselen. De resultaten van het project zullen ook toegelicht worden op minstens 2 demonstratiedagen die op het Proefbedrijf Pluimveehouderij georganiseerd worden. De finale output zal bestaan uit een brochure, mededelingen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij en vakpersartikels.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van begin 2015 tot eind 2016. De partners die in dit project zullen samenwerken zijn het Proefbedrijf Pluimveehouderij, Vakgroep Pluimvee van Boerenbond, Vlaamse vereniging voor bedrijfspluimveehouders, Beroepsvereniging Fokkers en Broeiers en bedrijfsdierenartsen.

Meer info?

Ine Kempen
Poiel 77
2440 Geel

ine.kempen@provincieantwerpen.be

T +32 (0)14 56 28 70

www.proefbedrijf.be