Emissiereducerende maatregelen

Weerhouden project:

De veehouderij is voor een aantal polluenten een belangrijke emissiebron: in de eerste plaats van ammoniak, maar ook van fijn stof en van methaan. Reducerende maatregelen moeten niet alleen accuraat gekwantificeerd (i.e. aan een correct bepaalde emissie(reductie)factor gekoppeld), maar ook praktisch toepasbaar en controleerbaar zijn. Via de projecten in dit thema worden de haalbaarheid en controleerbaarheid van maatregelen (op vlak van management, voeding en huisvesting) of combinaties van maatregelen met een gekende emissie(reductie)factor gedemonstreerd.