Erosie

Weerhouden projecten:

Een performante aanpak van de erosieproblematiek vraagt zowel brongerichte als effectgerichte maatregelen. Ook al verwijst het Europese kader van de randvoorwaarden eerder naar een brongerichte aanpak, de twee types van maatregelen zijn complementair en mogen niet los van elkaar gezien worden. Bepaalde erosiebestrijdingsmaatregelen, zowel bron- als effectgericht of de combinatie van beide, hebben nog nood aan demonstratie vooraleer ze succesvol in de praktijk kunnen worden toegepast. Het voorkomen en beperken van erosie heeft niet alleen invloed op het verlies van vruchtbare grond maar is ook een belangrijke oorzaak van een te hoog fosforgehalte in oppervlaktewater. Het beperken van fosforverontreiniging van het oppervlaktewater is een belangrijke doelstelling van het nieuwe MAP.

Met de demonstratieprojecten binnen dit thema willen we focussen op de knelpunten die land- en tuinbouwers momenteel ondervinden. Hierbij kan gedacht worden aan teeltrotatie met inbegrip van groenbedekkers (zowel rekening houdend met vereisten in het kader van MAP als vergroening), nieuwe ‘oude’ technieken zoals onderzaai van gras in maïs, groenten in teeltrotatie, gebruik van GPS in het kader van erosie, alternatieve teelten voor maïs op paarse percelen, combinatie van drempels met erosiestroken, bodembedekking, beslissingsondersteunende instrumenten voor niet kerende grondbewerking, invloed van verschillende types drempels in combinatie met verschillende ruggen … Ook ‘kleinere’ teelten zoals aardbeien en sierteeltgewassen worden op erosiegevoelige percelen geteeld en hebben nood aan teeltspecifieke evaluatie en demonstratie van erosiebeheersende technieken die reeds in andere teelten hun nut bewezen hebben. De erosiebestrijdingstechnieken worden uiteraard best gedemonstreerd in erosiegevoelige regio’s, verdeeld over het Vlaamse landschap.