Onderbouwen van belangrijke bedrijfsbeslissingen d.m.v. bedrijfseconomische gegevens uit de boekhouding

Weerhouden projecten:

De rendabiliteit van vele land- en tuinbouwbedrijven staat al een hele tijd onder druk Er zijn verschillende factoren die de rendabiliteit van een bedrijf en sector beïnvloeden.

Voor beslissingen met een impact op lange termijn en strategische keuzes, die niet alleen de technische vooruitgang maar eveneens de toekomstkansen van een bedrijf bepalen, is de bedrijfseconomische boekhouding een onontbeerlijk instrument. Hierbij denken we o.a. aan beslissingen in kader van ingrijpende veranderingen of ontwikkelingen zoals de afschaffing van het melkquotum en de omschakelingsmogelijkheden in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De bedrijfseconomische boekhouding levert heel wat bedrijfseconomische en financiële gegevens op, die landbouwers kunnen gebruiken om hun bedrijfsvisie en -werking in beeld te brengen en bij te sturen waar nodig. Deze link tussen bedrijfseconomische boekhouding en strategische keuzes wordt echter niet steeds (correct) gemaakt, waardoor bedrijven soms onvoldoende voorbereid aan zware investeringen beginnen.

Via demonstratie worden land- en tuinbouwers gesensibiliseerd om de juiste bedrijfseconomische en financiële gegevens te hanteren bij het maken van strategische, en dus lange termijn, keuzes en bij de opmaak van een degelijk businessplan waarbij verschillende scenario’s (gaande van worst case tot best case) berekend worden.