Technieken om het organische stofgehalte van de landbouwbodem op peil te houden/te verhogen

Weerhouden projecten:

Zowel voor het op peil brengen/houden van de bodemvruchtbaarheid als voor het klimaat is voldoende opslag van koolstof in landbouwbodems van groot belang. Anderzijds worden door het nieuwe MAP de mogelijkheden tot het aanbrengen van organische mest beperkt.

Via projecten binnen dit thema worden innovatieve, maar praktisch toepasbare technieken zoals beredeneerde teeltrotatie gedemonstreerd, die het organische stofgehalte op peil houden of verhogen, en dit binnen de regels van het nieuwe MAP en eventueel ook in het kader van de vergroeningsmaatregelen (blijvend grasland, teeltdiversificatie en EAG) van het nieuwe GLB.