Klimaatmitigatie

Weerhouden projecten:

Via een beter stal- en mestbeheer (bv. emissiearme stalsystemen en –vloeren), een verminderd/beter gebruik van (hernieuwbare) energiebronnen, mitigatiemaatregelen in de veeteelt (voederstrategieën, productiviteitsstijging ...), maatregelen op vlak van bedrijfsmanagement (professionalisering, keuze voor duurzame landbouwsystemen…), kan de Vlaamse land- en tuinbouwsector haar klimaatimpact verminderen. Door demonstratie van concrete, haalbare en in onderzoek bewezen reductiemaatregelen worden land- en tuinbouwers gesensibiliseerd om de broeikasgasuitstoot (CO2-, lachgas- en/of methaanemissies) op hun bedrijf te reduceren.