Waterkwaliteit en duurzaam watergebruik

De impact van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting op de waterkwaliteit wordt nog al te vaak onderschat. Om overlast naar omwonenden en het leefmilieu te vermijden zijn voorzorgsmaatregelen zoals een correcte spuittechniek, en het aanbrengen van meststoffen in de juiste dosis tot op een bepaalde afstand van de perceelsrand van groot belang voor de land- en tuinbouw. 

Het verder stimuleren van het gebruik van alternatieve waterbronnen en slim watergebruik moet zorgen voor de verdere afbouw van diepe grondwatervergunningen, voor een bijdrage aan een duurzaam beheer van de watervoorraden, dit ook met de gevolgen van de klimaatverandering (periodes van meer wateroverlast en meer watertekorten) in het achterhoofd.

De kwaliteit van het water moet aan een aantal eisen voldoen om geschikt te zijn voor irrigatie of als drinkwater voor dieren. End-of-pipe-technieken zoals ontsmettingstechnieken kunnen soelaas bieden.

Demonstratieprojecten binnen dit thema demonstreren één of meerdere van volgende technieken/maatregelen:

  • de impact van duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (bv. driftreducerende maatregelen, spuittechniek, bufferzones)
  • het beperken van en/of verwerken van gewasbeschermingsmiddelen uit spui
  • doordachte bemesting (bv. kantstrooiers, injectiesystemen, toepassen van vloeibare meststoffen met spuitmachine, onderhoud van de bufferstrook)
  • het inzetten van de geschikte waterkwaliteit met het oog op de gezondheid van planten en de gezondheid en prestaties van landbouwdieren (bv. correcte reiniging en ontsmetting van de leidingen, controle van drinkwater, gebruik van filters, ontsmettingstechnieken)
  • innoverende technieken om te besparen op het gebruik van water (bv. via waterspaarbekkens, hergebruik van water, watermeters, irrigatietechnieken …).

Geselecteerde projecten