Droogte

Droogte: wat kan u doen?U vindt hier informatie over:

De droge zomers van 2017, 2018, 2019 en 2020 zorgden voor watertekorten in de land- en tuinbouw.

Water is een onmisbare productiefactor voor de land- en tuinbouw, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit. In regio’s waar intensief groenten en aardappelen geteeld worden, behoort irrigatie tot de goede landbouwpraktijken. Bij groenten in open lucht is irrigatie immers een noodzaak om in droge periodes een goede productie met een goede kwaliteit te verkrijgen. Daarnaast is water nodig om de groenten na de oogst te wassen en om gewasbescherming toe te kunnen passen. Bij teelten onder glas kan de beregening echter meer georganiseerd en gestuurd worden. Bij deze teelten wordt een groot aandeel hemelwater gebruikt dat via de serres opgevangen en opgeslagen wordt in bassins. In de dierlijke sector is water nodig als drinkwater voor het vee, om de stallen en de luchtwassers (varkensstal) te reinigen, om de melkinstallatie en koeltank te spoelen, …

Door klimaatverandering zullen dergelijke droge periodes in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, met mogelijk grote gevolgen voor het watersysteem: lage waterafvoeren in waterwegen en kanalen, droogvallende beken en poelen, lage grondwaterpeilen, een dalende waterkwaliteit, … Maar ook met een toenemende concurrentie tussen het watergebruik voor drinkwatervoorziening, industrie, landbouw, scheepvaart, natuurbehoud en recreatie. 

Spaarzaam omgaan met alle soorten van water blijft dus steeds noodzakelijk.

Actuele droogtesituatie en overzicht droogtemaatregelen

Meer informatie http://www.opdehoogtevandroogte.be/ (externe website)

Contactgegevens waterbeschikbaarheid

Waar kan ik terecht voor informatie over waterbeschikbaarheid?

Preventieve maatregelen droogte: wat kan u doen?

Ga steeds verstandig, oordeelkundig en efficiënt om met het beschikbare water. Gebruik zoveel mogelijk alternatieve waterbronnen in functie van de toepassing op het bedrijf. En bekijk hoe u water kan hergebruiken in functie van de toepassing op uw bedrijf.
Meer informatie en een overzicht van preventieve maatregelen droogte.

Beleid en onderzoek

De Vlaamse overheid volgt de watertoestand in Vlaanderen op de voet en stelt haar beleid daarop af. Ze werkt daarvoor nauw samen met de provincies en lokale besturen. Om mogelijke problemen het hoofd te kunnen bieden, heeft ze een actieplan opgesteld. Daarnaast ondersteunt ze in verschillende domeinen onderzoeksprojecten in een zoektocht naar mogelijke oplossingen.
Meer informatie vindt u op Onderzoek en beleid.

Contact

Marie Verhassel | T 02 552 78 77 | M +0031 (0)62 056 47 14 | marie.verhassel@lv.vlaanderen.be
Bart Debussche | T 050 20 77 11 | M +32 (0)473 82 70 14 | bart.debussche@lv.vlaanderen.be