Erkenning centra sensibilisering duurzame landbouw

Het Departement Landbouw en Visserij ondersteunt en stimuleert de introductie en ontwikkeling van duurzame landbouw in Vlaanderen. Daartoe subsidieert ze o.m. demonstratieprojecten duurzame landbouw. Deze demonstratieprojecten stimuleren landbouwers en tuinders om meer natuur- en milieuvriendelijke productiemethoden gebruiken, zonder dat dit negatieve bedrijfseconomische of sociale gevolgen heeft.

Een wetgevend kader voor de demonstratieprojecten

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006, beschrijft het wettelijk kader van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw.

Deze sensibiliseringsacties zijn de "demonstratieprojecten duurzame landbouw van het Departement Landbouw en Visserij" en worden door het Departement Landbouw en Visserij georganiseerd via een jaarlijkse oproep. Het doel van deze projecten is landbouwers en tuinders bewust te maken van nieuwe technieken en ze door demonstraties in de praktijk ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven.

In de demonstratieprojecten wordt vooral het sensibiliseren van landbouwers en tuinders beoogd: er wordt veel belang gehecht aan de verspreiding van de nieuwe inzichten uit de projecten naar de landbouwers en de tuinders. Daartoe kan b.v. het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven een belangrijke hefboom zijn.

Het besluit van de Vlaamse Regering over de sensibiliseringsacties omschrijft o.m. welke verenigingen projecten mogen indienen, hoe het indienen van dergelijke projecten wordt georganiseerd, hoe de opvolging en rapportering ervan moet gebeuren, hoe controle op de projecten wordt uitgeoefend, welke kosten in aanmerking komen voor subsidiëring en hoe en onder welke voorwaarden de subsidie uitbetaald wordt.

Erkenning van centra voor sensibilisering: voorwaarden

Enkel erkende centra voor sensibilisering komen in aanmerking om demonstratieprojecten duurzame landbouw in te dienen, zo voorziet de nieuwe wetgeving. Om erkend te worden als centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw, dient de vereniging een erkenningsaanvraag in bij het Departement Landbouw en Visserij. Het departement onderzoekt de erkenningsaanvraag en adviseert de minister hierover. De minister zal de vereniging erkennen als centrum voor sensibilisering van duurzame landbouw als de vereniging voldoet aan de voorwaarden van artikel 17 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid.

Het decreet beschrijft de voorwaarden voor erkenning als volgt:

Art. 17. Een vereniging kan als centrum voor sensibilisering van duurzame landbouw worden erkend als ze aan de volgende voorwaarden voldoet :

 1. ze is opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk met als statutair doel de organisatie van sensibiliseringsacties als vermeld in artikel 16;
 2. ze stelt op eenvoudig verzoek alle gegevens ter beschikking;
 3. ze heeft de nodige ervaring met de organisatie en uitvoering van sensibiliseringsactiviteiten als vermeld in artikel 16, of van sensibiliseringsactiviteiten in sectoren die verwant zijn met landbouw;
 4. ze biedt alle waarborgen voor een adequate organisatie en planning van de sensibiliseringsacties, vermeld in artikel 16;
 5. ze aanvaardt de administratieve en financiële controle van de Vlaamse overheid en de Europese Unie.

De Vlaamse Regering kan nadere regels voor de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, en aanvullende voorwaarden en regels voor de erkenning en de gevolgen van de erkenning bepalen. De erkenning kan worden geschorst of opgeheven als niet aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt voldaan. De Vlaamse Regering kan de regels voor de schorsing en de opheffing nader bepalen en kan ook nog andere gevallen bepalen die leiden tot schorsing of opheffing van de erkenning als centrum. De erkenning wordt geschorst als het centrum ook andere subsidiëring aanvraagt en krijgt voor activiteiten die worden gesubsidieerd ter uitvoering van deze afdeling.

Het algemene kader waarrond sensibiliseringsacties ter bevordering van een meer duurzame landbouw kunnen worden georganiseerd wordt vastgelegd in artikel 10 van het decreet. Het gaat om volgende doelstellingen:

 1. het bevorderen van de toepassing van landbouwactiviteiten die een positieve bijdrage leveren aan de milieubescherming, de naleving van de hygiënische normen, de diergezondheid, het dierenwelzijn, de kwaliteitsverbetering, het landschapsbehoud en de landschapsverbetering;
 2. het bevorderen van de deelname aan kwaliteitsborgings- en certificeringssystemen inzake meer duurzame landbouw en van de afzet van de door deze systemen voortgebrachte kwaliteitsvolle producten;
 3. het bevorderen van de genetische diversiteit van landbouwhuisdieren en landbouwgewassen;
 4. het behoud van de biodiversiteit;
 5. het bevorderen van de diversificatie van de landbouwactiviteiten en landbouwproducten;
 6. het heroriënteren en bevorderen van de landbouwactiviteiten en primaire verwerking in de richting van landbouw met verbrede doelstelling, waaronder een landbouw begrepen wordt die niet-landbouwactiviteiten opneemt in zijn takenpakket.

De minister bepaalt jaarlijks bij elke oproep binnen dit kader welke de specifieke thema's zijn waarrond dat jaar projecten kunnen worden ingediend.

Hier vindt u het aanvraagformulier voor erkenning tot centrum voor sensibilisering van duurzame landbouw: Aanvraagformulier voor erkenning

Integrale teksten van het Besluit van de Vlaamse Regering en het decreet die het wettelijk kader beschrijven:

Besluit van de Vlaamse Regering van 14/07/2004 betreffende het erkennen van centra en subsidiëren van sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw

Decreet van 28/06/2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid

De erkenningsaanvragen moeten digitaal of per post verstuurd worden naar:

demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be

Naam centrum
Erkende centra voor sensibilisering meer duurzame landbouw
Algemeen Boerensyndicaat 
Bioforum Vlaanderen vzw  
Biogas-E vzw - Platform voor implementatie van anaërobe vergisting in Vlaanderen
Bodemkundige Dienst van België vzw
Boerenbond vzw
Boerennatuur vzw
BOS+ Vlaanderen vzw
Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt vzw
Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Inagro vzw
Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland vzw
Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
Katholieke Hogeschool Vives Zuid
Kempisch Vormingscentum voor Land- en Tuinbouw (KVLT) vzw
Land- en Tuinbouwcentrum Waasland
Landbouwcentrum voor Voedergewassen vzw
Melkcontrolecentrum - Vlaanderen vzw
Nationaal agrarisch centrum vzw
Nationale Boomgaardenstichting vzw
Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw (PCLT) vzw
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw
Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw
Proefcentrum Fruitteelt
Proefcentrum Hoogstraten
Proefcentrum voor Sierteelt
Proefstation voor de Groenteteelt vzw
Provinciaal Instituut voor Biotechnologisch Onderwijs - Campus
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren
Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw
Steunpunt Groene Zorg vzw
Steunpunt Levend Erfgoed
't Boerenlandschap vzw
United Experts
Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt vzw
Vlaamse Schapenhouderij vzw
Vredeseilanden
vzw Landbouwcentrum voor Granen, Eiwitrijke Gewassen, Oliehoudende Zaden en Kleine Industriegewassen (Vlaanderen)
Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw

 

Delen: