Oproep 2021 agrovoedingssector

Op deze pagina:

Oproep 2021 

De indienperiode is afgelopen.

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van investeringsprojecten in de agrovoedingssector tot verhoging van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten.

Verwerkers die activiteiten uitvoeren gelinkt aan bepaalde Nacebel-codes, groepen van landbouwers en een combinatie van deze begunstigden konden van 8 oktober 2021 tot en met 9 november 2021 een steunaanvraag indienen.

Het totale beschikbare budget voor de oproep 2021 bedraagt 3.707.922 euro. De investeringsfocus ligt op ‘circulaire economie’ en op ‘de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’. Hiervoor wordt telkens 1.000.000 euro voorbehouden, voor zover voldoende projecten de minimumscore behalen. Het resterende budget is beschikbaar voor projecten met een investeringsfocus naar keuze van de aanvrager.

Projectvoorstellen kunnen bijgevolg ingediend worden in drie thema’s:

 • Circulaire economie
 • Economische relance
 • Vrij thema

Maatregel kort samengevat

Een volledige en gedetailleerde uitleg van de maatregel vindt u in de handleiding van de maatregel.

VLIF-steun aan de agrovoedingssector

Doel van de maatregel

Investeringen en innovatie in de verwerking en afzet van landbouwproducten stimuleren met als doel het:

 1. verhogen van de toegevoegde waarde, de kwaliteit en de voedselveiligheid van landbouwproducten.
 2. valoriseren of verminderen van afval of reststromen in de agrovoedingssector.

De investeringen moeten een meerwaarde betekenen voor de landbouwer als leverancier van de te verwerken of af te zetten landbouwproducten.

Doelgroep

Er zijn drie types begunstigden:

 1. verwerkers die behoren tot bepaalde NACE-BEL-codes;
 2. groepen van landbouwers;
 3. een combinatie van deze begunstigden.

Subsidiabele kosten

 • Constructie of verwerving, inclusief leasing, van onroerende en roerende investeringen zoals gebouwen, installaties, machines en uitrusting.
 • De ontwikkeling of verwerving van software en sturingsprogramma’s verbonden aan de (on)roerende investering.
 • De algemene kosten verbonden aan de hierboven vermelde kosten, zoals studie- en begeleidingskosten.

Alleen investeringen die gestart zijn ná de kennisgeving van de selectie zijn subsidiabel.

Tweedehands materiaal is niet subsidiabel.

Steunomvang en - plafond

 • 30% van de subsidiabele projectkosten
 • De maximale steun bedraagt 300.000 euro per aanvraag en per begunstigde. Dit komt overeen met een maximale subsidiabele investeringskost van 1.000.000 euro.
 • De minimale subsidiabele investeringskost bedraagt 50.000 euro.

Mogelijke steunvorm

Kapitaalpremie

Uitvoeringsperiode

Maximaal twee jaar en zes maanden vanaf de kennisgeving van de selectie.

Steunaanvraag en selectie

 • U dient uw aanvraag in via het e-loket
 • Selectie op basis van de mate:
  • waarin de investeringen een meerwaarde betekenen voor de landbouwsector;
  • van duurzaamheid van de investering;
  • waarin de investering aansluit bij een samenwerking in de keten of ketenoverschrijdend is.

Handleiding maatregel

In de ‘Handleiding VLIF-steun aan de agrovoedingssector - oproep 2021’ vindt u:

 • Een volledige en gedetailleerde uitleg van de maatregel;
 • De ontvankelijkheidsvoorwaarden;
 • Een toelichting bij het aanvraagformulier;
 • Een toelichting over de uitvoering, uitbetaling en opvolging van de innovatieprojecten.

Steunaanvraag indienen

 • Indienperiode: van 8 oktober 2021 tot en met 9 november 2021
 • Dien uw steunaanvraag in via het e-loket:
  • Dien uw nieuwe aanvraag in via het scherm “Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)” onder de tegel “Agrovoeding”
  • Vul het ‘aanvraagformulier 2021’ in, sla deze op als PDF-bestand en laad deze op in jouw dossier op het e-loket.
  • Gebruik voor het invullen van het aanvraagformulier de handleiding.
  • Indien van toepassing, laad een samenwerkingsovereenkomst op.

LET OP: voordat u een aanvraag kunt indienen via het e-loket moet u geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij. Indien u dit nog niet bent voor steun aan de agrovoedingssector stuurt u tijdig een mail met ingevuld identificatieformulier naar VLIF-agrovoeding@lv.vlaanderen.be met in CC: marleen.mertens@lv.vlaanderen.be.

Meer informatie vindt u op VLIF steunaanvraag indienen via het e-loket.

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening aan investeringen in de agrovoedingssector is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering en in het ministerieel besluit.

Delen: