Data in de landbouw

Precisielandbouw op grasland

De Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw organiseert, samen met Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Wageningen UR en Hochschule Rhein-Waal, op 18 september 2019 een workshop over 'Precision farming – using new technologies to optimise grassland systems'. Plaats van de afspraak is het Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Riswick in Kleve. De toegang is gratis. Inschrijven kan tot 8 september.

Meer informatie staat op de website van Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.

Proeftuin ontwikkelt slimme gewasbescherming

Slimme camera’s op drones of tractoren kunnen plantenziektes in landbouwgewassen detecteren, wat leidt tot een gerichtere gewasbescherming. Zo kunnen landbouwers lokale ziektehaarden op hun percelen opsporen met Vlaamse technologie van het onderzoekscentrum Imec. De nieuwe industrie 4.0-proeftuin ‘Smart Farming 4.0’, die de Vlaamse overheid via het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) organiseert, ontwikkelt en demonstreert de komende drie jaar gebruiksvriendelijke en bedrijfszekere toepassingen voor de aardappel- en fruitteelt. Hiervoor slaan zeven onderzoekscentra, onder leiding van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de handen in elkaar.

Vlaamse overheid wil satellietbeelden in landbouw gebruiken

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het Departement Landbouw en Visserij hebben in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) een overheidsopdracht uitgeschreven voor de ontwikkeling van een ‘proof of concept’ rond het gebruik van satellietbeelden in de landbouw.

Al enkele jaren probeert het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie overheidsopdrachten in te zetten voor innovatie. Hiervoor werd het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten opgestart. Zij beheren nu bijna 50 innovatieve overheidsopdrachten die na drie oproepen aan de publieke sector werden geselecteerd.

Het gebruik van satellietbeelden zou zowel voor de overheid als voor de landbouwer een win-winsituatie kunnen opleveren. Een objectieve bepaling van de opbrengsten zou de overheid en andere instanties (zoals verzekeraars gemeenten …) helpen bij de afhandeling van schadedossiers. Voor de landbouwer bevatten de satellietbeelden een schat aan gegevens waarmee hij zijn bedrijfsvoering kan optimaliseren.

Dit idee zal worden getest op de gewassen: grasland, maïs, wintertarwe, aardappelen, suikerbieten, wintergerst en vlas.

Satellietbeelden

De brondata (satellietbeelden) zijn publiek beschikbaar dankzij de Europese investeringen in het netwerk van aardobservatie-satellieten, genaamd Copernicus. Binnen het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) spoort Europa overheden aan om de mogelijkheden van deze satellietdata maximaal te benutten.

Het Departement Landbouw en Visserij beschikt op zijn beurt over een percelendatabank van alle Vlaamse landbouwpercelen die de opdrachtnemer als basis voor de opbrengstbepaling per perceel gebruikt.

De Vlaamse overheid verwacht van de opdrachtgever dat hij maximaal gebruik maakt van open-source componenten en dat de code van de ontwikkelde algoritmes wordt opgeleverd.

Deze overheidsopdracht werd ondertussen toegewezen.

Studiedag ‘De data in mijn tractor, melkmachine, ventilatieregelaar, …. Wat kan ik daar (meer) mee?’

Het ILVO, het Departement Landbouw en Visserij en Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020) organiseerden op 11 januari 2019 op de landbouwbeurs Agriflanders in Gent het slotevent van het ‘jaar van de data in de landbouw’.

2018 was het ‘jaar van de data in de landbouw’. Er is hard gewerkt in het onderzoek, in het beleid en in de bedrijven. Ook juristen, landbouwers en hun organisaties, technologiebedrijven en toeleveranciers hebben niet stilgezeten. De vermarkting van landbouwdata wordt meer en meer een feit.

Op de studiedag geven wij op interactieve wijze de stand van zaken: hoe bescherm je data? Hoe ‘koop’ of ‘verkoop’ je data? Zijn er al datadeelsystemen die veilig, transparant en fair omgaan met de rechten van elke partner? Van welke scenario’s voor datadeling droom je zelf? Wat staat er in de Europese ‘Code of conduct’? En wat is de ‘datahub’?

Datarevolutie in Landbouwrapport 2018

De datarevolutie is een van de negen uitdagingen waarvoor de land- en tuinbouw vandaag staat. Dat staat beschreven in de nieuwe editie van het decretaal verankerde, tweejaarlijkse Landbouwrapport 2018.

Data zullen meer en meer gebruikt worden om bodem, gewas, dier en klimaat in real time te monitoren. Landbouwers kunnen er voordelen halen: meer inzicht leidt tot slimmer en efficiënter werken en dus betere bedrijfseconomische en technische resultaten. Meer inzicht kan ook leiden tot een kleinere milieu-impact door bv. gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest gerichter in te zetten. Efficiëntere ziektepreventie bij dieren en meer transparantie in de keten door uitwisseling van data met toeleveranciers, verwerkers en klanten behoren ook tot de mogelijkheden, maar daarbij moet voldoende aandacht gaan naar gegevensbescherming en privacy. Naast een beschrijving van de uitdaging staat in het rapport ook een visietekst van de ILVO-onderzoekers Stephanie Van Weyenberg en Jürgen Vangeyte.

Het Landbouwrapport 2018 staat op de website Landbouwcijfers.

Cover LARA

Europese enquête over precisielandbouw

Geïnspireerd door de Vlaamse enquête van het Departement Landbouw en Visserij is er nu ook een Europese bevraging over de toepassing van precisielandbouwtechnieken. Verschillende Europese organisaties (Copa-Cogeca, CEMA, het directoraat-generaal voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, Eurostat en het Europees Milieuagentschap) willen het gebruik van precisielandbouwtechnologie in de landbouw in kaart brengen. Landbouwers kunnen tot 24 december deelnemen aan de enquête.

De enquête is beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Agrifood 4.0: aan de slag met innovatie (tweede editie)

Smart Digital Farming is geen science fiction. Data kunnen de land- en tuinbouwer helpen om onderbouwde beslissingen te maken. Na een eerste geslaagde editie in april in Oudenaarde organiseerden het Innovatieve Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming, ILVO, het Innovatiesteunpunt en KBC, samen met nog andere partners, opnieuw een infoavond rond ‘AgriFood 4.0: aan de slag met innovatie’. Collega-landbouwers, erfbetreders en praktijkcentra wisselden op d 25 oktober in Agropolis Incubator in Kinrooi ervaringen uit over concrete, haalbare innovaties op het veld en in de stal.

VILT kondigde het event aan in een voorbeschouwing.  

Geoloket landbouw online

Het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij is versterkt met een module waarmee iedereen grafische informatie kan raadplegen over de landbouwpercelen in Vlaanderen. In deze module, 'Geoloket landbouw' genaamd, kan iedereen informatie terugvinden van net geen 20 datalagen. Zo is er de meest recente informatie over de Vlaamse landbouwgebruikspercelen te vinden, maar ook de historische perceelsgegevens tot 5 jaar terug. Bewerkte Sentinel 2-satellietbeelden kunnen eveneens via deze module worden geraadpleegd. Het 'Geoloket landbouw' is eenvoudig te vinden op de website www.landbouwvlaanderen.be.

Het persbericht staat op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Casestudies veehouderij van het IoF2020-project

Het Internet Of Things heeft veelbelovende toepassingen  in de landbouw. Het ILVO werkt binnen het Europese onderzoeksproject Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020) samen met bedrijven aan producten voor de veehouderij om varkens en runderen in real time te monitoren. Datagedreven besluitvorming is meer dan ooit aan de orde in de verduurzaming van de landbouw, vinden de betrokken boeren, onderzoekers en bedrijven. Een case bestaat uit een slim dataverwerkingssysteem dat de klimaatregeling in de stal, het verbruik van water en voeder en de groei van de varkens in de gaten houdt. Een tweede case werkt aan een betrouwbare registratie van weidegang bij koeien.

Smart farming in de rundveehouderij

Tijdens de eerste editie van de Veetournee in mei en juli 2018 heeft het Departement Landbouw en Visserij verschillende infosessies gehouden. Een van de thema's waarvoor heel wat belangstelling was, was ‘smart farming: heden en toekomst’. Kristine Piccart van het ILVO gaf deskundige uitleg over de automatische en continue opvolging van de productie en/of het welzijn van individuele dieren. Zij constateerde dat er dankzij activiteitsmeters en andere sensoren al heel wat data beschikbaar zijn. Het is volgens haar nu zaak om die data beter te benutten en één overkoepelend systeem op te zetten om tot een goede en transparante data-uitwisseling te komen.

Het verslag staat op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Adoptie van precisielandbouw

Hoe is het gesteld met de toepassing van precisielandbouwtechnieken in Vlaanderen? Welke voor- en nadelen zien de landbouwers, welke obstakels ervaren ze en wat zou hen stimuleren om de stap te zetten? Jürgen Van Geyte (ILVO) stelde de resultaten van een enquête bij Vlaamse land- en tuinbouwers voor op de conferentie EurAgEng 2018, die van 8 tot 12 juli in Wageningen plaatsvond, met als thema ‘New engineering concepts for a valued agriculture’. In zijn presentatie doet hij ook aanbevellingen die kunnen helpen om de adoptiegraad op te krikken.

De overheid vraagt niet wat ze al weet

In het ‘Jaar van de data in de landbouw’ zet het Departement Landbouw en Visserij in op het ‘once only’-principe. Het departement vraagt de gegevens zo weinig mogelijk bij de landbouwer op en haalt ze zoveel mogelijk uit al beschikbare gegevensbronnen. Dat vermindert niet alleen de administratieve last bij de landbouwer, maar verhoogt ook de kwaliteit van de gegevens. Het departement gaat bovendien voorzichtig om met privacygevoelige gegevens en verwerkt de data volgens de regels rond bescherming van persoonsgegevens.

Het persbericht staat op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Oproep demonstratieprojecten rond duurzame landbouw

Data en digitalisering is een van de drie thema's van de oproep rond demonstratieprojecten van het Departement Landbouw en Visserij. Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot 13 juli 2018 projecten indienen. De twee andere thema’s zijn preventieve gezondheidszorg met het oog op het verminderde gebruik van geneesmiddelen en Integrated Pest Management (IPM). Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2019 en ten laatste op 1 juli 2019. Demonstratieprojecten worden medegefinancierd door het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie staat op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Jaar van de data op PlattelandsTv

PlattelandsTv maakte een reportage over het jaar van de data in de landbouw naar aanleiding van het event 'Agrifood 4.0' in Oudenaarde. Adjunct-kabinetschef Patricia De Clercq legt het belang van data in de landbouw uit en spreekt over de steun die landbouwers kunnen krijgen voor investeringen in precisielandbouw en automatisatie. Tom Van Bogaert van het Departement Landbouw en Visserij licht de resultaten toe van een enquête over de toepassing van precisielandbouw in Vlaanderen. Peter Rakers stelt het innovatieve bedrijvennetwerk Smart Digital Farming voor. Ten slotte vertelt veehouder Tiemen Cocquyt uit Pittem over zijn praktijkervaringen met datagedreven besluitvorming op het bedrijf.

Het filmpje staat ook op de YouTube-pagina van het Departement Landbouw en Visserij.

Departement voldoet aan Europese dataverordening

De nieuwe Europese wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG of in het Engels GDPR) is op 25 mei 2018 in werking getreden. U krijgt daardoor meer zeggenschap over uw persoonsgegevens die door overheden en bedrijven worden bewaard en gebruikt. Ook het Departement Landbouw en Visserij heeft de nieuwe wetgeving omgezet en neemt de bescherming en het beheer van persoonsgegevens zeer ernstig. We maken in de privacyverklaring duidelijk welke gegevens we verzamelen en gebruiken, voor welk doel, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt laten gelden.

Meer informatie staat op de website van Landbouw en Visserij.

Slim gebruik van data met de landbouwimpactstudie

Elk landbouwperceel en elke agrarische bestemming in Vlaanderen heeft een aantal kenmerken, zoals het gebruik, de bodemgeschiktheid, zijn omgeving en de afstand van het perceel tot een landbouwbedrijf. Op basis van die criteria en bestaande gegevens en kaarten wordt elk landbouwperceel  in een klasse ingedeeld. Via de landbouwimpactstudie (LIS) kan je  zien welke gevolgen de ontwikkeling van een woonwijk, natuurgebied of industrieterrein op de landbouw heeft. Zo kan het Departement Landbouw en Visserij een advies opmaken en aangeven of er begeleidende maatregelen wenselijk zijn. Ook andere openbare besturen kunnen van deze tool op vraag gebruik maken. Dit slimme gebruik van data door de overheid draagt bij aan de ontwikkeling (en het behoud) van de landbouw in Vlaanderen.

Meer info staat op de website van Landbouw en Visserij.

Gedragscode voor gebruik van data

De Europese landbouwerskoepel Copa-Cogeca en de jonge landbouwersvereniging CEJA hebben met de toeleveranciers van de landbouw (CEMA)  een gedragscode afgesproken voor het gebruik van landbouwdata. Het uitgangspunt is dat wie de data produceert er ook eigenaar van is en beslist wie er verder toegang toe krijgt. De gedragscode bevat niet-bindende richtlijnen.

Meer info staat op de website van VILT. De code is beschikbaar op de website van CEMA.

Agrifood 4.0: aan de slag met innovatie

Smart Digital Farming is geen science fiction. Data kunnen de land- en tuinbouwer helpen om onderbouwde beslissingen te maken. In het kader van het ‘jaar van de data in de landbouw’ organiseerden het Innovatieve Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming, KBC, Inagro, Innovatiesteunpunt, Flanders’ Food, ILVO en het Departement Landbouw en Visserij een infoavond rond ‘AgriFood 4.0: aan de slag met innovatie’. Collega-landbouwers, erfbetreders en praktijkcentra wisselden op donderdag 26 april in Salons Mantovani in Oudenaarde ervaringen uit over concrete, haalbare innovaties op het veld en in de stal.

sfeerfoto van deelnemers aan event Agrifood 4.0

Datahub voor agrofood in de melkveehouderij

ILVO ontwikkelt de komende drie jaar samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en met zes bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt en Milcobel) een datahub voor agrofood in de melkveehouderij. De hub maakt het mogelijk om data uit te wisselen en te connecteren. Het project besteedt veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. De landbouwer krijgt als eigenaar van de data een centrale rol in de data-uitwisseling.

Stakeholdersbijeenkomst in Almeria over internet of things in de landbouw

Vertegenwoordigers uit de Vlaamse agrofoodsectoren zijn op 1 maart 2018 op uitnodiging van ILVO meegereisd naar de stakeholdersmeeting van het Europese Horizon2020-innovatieproject IoF2020 in het Spaanse Almeria. Ze reageren positief op de verhalen en vragen die ze daar hoorden. IoF staat voor Internet of Farm and Food.

Meer dan 70 partners uit 14 Europese landen werken in dit project samen aan innovatieve systemen om landbouwdata slimmer te ontginnen en te gebruiken zodat de duurzaamheid en efficiëntie van de sectoren verhoogd wordt. Bij deze toepassingen van big data is het de bedoeling dat meerdere schakels in de keten een duidelijke ecologische, economische, sociale of maatschappelijk meerwaarde ervaren.

Toepassing van precisielandbouwtechnieken

57 procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers past zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar. In de akkerbouw, varkens- en pluimveesector en melkvee gaat het zelfs om meer dan twee op de drie landbouwers. Dat blijkt uit een enquête waaraan ruim 500 bedrijfsleiders van het Landbouwmonitoringsnetwerk deelnamen.

Precisielandbouw slaat op het verzamelen van data (o.a. via gps, sensoren, etc.) die het de landbouwer mogelijk maken bepaalde bedrijfsbeslissingen via slimme software te ondersteunen. Veel landbouwers interpreteren het begrip volgens de enquête als de toepassing van nieuwere, niet zo complexe technologieën, zonder dat er sprake is van dataverzameling die de landbouwer effectief ondersteunt in zijn bedrijfsvoering.

Landbouwers doen vooral een beroep op gps in de plantaardige productie en op opbrengstregistratie in de dierlijke productie. Informatiemanagement ontbreekt daarbij vandaag veelal, maar neemt toe in de toekomst. Geavanceerdere technieken zoals variabel zaaien/planten, bodemscanners, beelden gemaakt met drones en precisiemechanisch wieden, worden volgens de landbouwers meer ingezet door de loonwerker.

U kunt het volledige rapport en het persbericht op de website raadplegen.

Workshop over data in de landbouwketen op Agribex

sfeerfoto van deelnemers aan workshopZo’n 130 deelnemers uit verschillende hoeken - landbouw, industrie, onderzoek, belangenorganisaties, bankensector en beleid – namen in december 2017 op de landbouwbeurs Agribex deel aan een workshop rond data in de landbouwketen. Het programma bestond uit presentaties en een interactieve sessie.

Plenaire sessies             

 • Wat betekent data delen voor u? Enkele cijfers over de toepassing van precisielandbouwtechnieken in Vlaanderen en een aantal stellingen om over na te denken
  Jurgen Vangeyte (ILVO) en Tom Van Bogaert (Departement Landbouw en Visserij)

 • Hoe beschermt een landbouwer zijn data?
  Peter Paree, ZLTO -  Nederlandse landbouworganisatie

 • Hoe kan een landbouwcoöperatie de data van haar leden beschermen en laten renderen?
  Peter Broeckx, CRV - Coöperatieve RundveeVerbetering

 • De stem van de industrie in digital farming
  Vik Vandecaveye, CEMA - Europese Vereniging van landbouwmachinefabrikanten

Interactieve sessie

 • Workshop omtrent de opportuniteiten en hinderpalen die men vandaag ziet in de technologische ontwikkelingen en het bijhorende dataverhaal
  Peter Rakers, Smart Digital Farming - Een innovatief bedrijvennetwerk, ondersteund door VLAIO

Vlaanderen is data in de landbouw2018, jaar van de data in de landbouw

De minister van Landbouw heeft 2018 uitgeroepen tot het jaar van de data in de landbouw. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij zullen de kansen en knelpunten in de ontwikkeling en implementatie van 'smart data'-systemen in de landbouw in kaart brengen en zo het gebruik van big data en datagedreven besluitvorming in de landbouw(keten) stimuleren.

Delen: