Rantsoenberekening

Rantsoenberekeningsprogramma Belgisch Witblauw (versie 2016)  

Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk instrument om een rantsoenberekening uit te voeren voor voeding van dieren van het Belgisch Witblauw ras.

Rantsoenberekening heeft als doel een rantsoen samen te stellen in functie van de behoeften van de dieren. Dit is belangrijk voor een optimale productie, een goede dierengezondheid en vruchtbaarheid bij de veestapel te bekomen.

Op een vleesveebedrijf streeft men in de eerste plaats een maximale vleesaanzet en –kwaliteit bij de dieren na. Deze doelstelling is slechts mogelijk indien er voldoende kalveren geboren worden en de dieren in een goede gezondheid verkeren. Voeding speelt in dit alles een centrale rol.

Voor meer informatie kunt u ook ‘Voeding van runderen van het Belgisch Witblauwe ras’ raadplegen. In deze brochure wordt uitgebreid ingegaan op de werking van het spijsverteringsstelsel van het rund, de voeding van de verschillende diercategorieën van het Belgisch Witblauwe ras en de voedermiddelen. De meeste formules, normen en richtlijnen die in het rantsoenberekeningsprogramma zijn verwerkt kunt u ook in deze brochure terugvinden. Voor wat de mineralen betreft, zijn de normen berekend op basis van de formules vermeld in de ‘Handleiding Mineralenvoorziening Rundvee, Schapen, Geiten’ van het Centraal Veevoederbureau.

Het rantsoenberekeningsprogramma kan opgevraagd worden bij Laurence Hubrecht (contactgegevens onderaan) en is ook te downloaden van de website van het rundveeloket.

Er is een uitgebreide en beknopte handleiding. Deze zijn te downloaden via het bestelloket van de Vlaamse overheid.

Deze documenten werden met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie. De gebruiker van deze brochure ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze documenten beschikbaar gestelde informatie en berekeningen.

De informatie uit deze uitgave mag worden overgenomen mits bronvermelding.

Wij doen ons best om alle informatie voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Informatie over de inhoud van de brochure en het rantsoenberekeningsprogramma kan worden verkregen bij:

Delen: