Subsidiewijzer

Op deze pagina:

Subsidies

Fiscale maatregelen

Naast de subsidies van het Departement Landbouw en Visserij zijn er ook andere subsidies en ondersteuningsmaatregelen waar landbouwbedrijven gebruik van kunnen maken. We bundelen de belangrijkste hier voor u. Opgelet, het gaat om vrij specifieke ondersteuningsmaatregelen, dus check steeds de subsidievoorwaarden goed.

Subsidies

Subsidiedatabank VLAIO

Deze subsidiedatabank bevat een hele reeks subsidie- en ondersteuningsmaatregelen voor kmo’s en zelfstandigen. Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen die ook openstaan voor land- en tuinbouwbedrijven.

 • Vlaamse Kredietbemiddelaar
  Kmo’s en zelfstandigen die problemen ondervinden bij de financiering van hun onderneming en er niet in slagen om deze op te lossen, kunnen terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar van Agentschap Innoveren & Ondernemen. Deze dienst kan bemiddelen met uw bank of financiële instelling om, in alle vertrouwen, tot een oplossing te komen. De tussenkomst van de kredietbemiddelingsdienst is gratis.

 • Kmo-innovatiehaalbaarheidsstudies
  Kmo's in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 50% op de aanvaarde kosten met een maximum steun van €25.000 of €50.000 voor de uitvoering van bepaalde innovatiehaalbaarheidsstudies. Innovatie wordt gedefinieerd als het tot stand brengen van een nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst, die een vernieuwing bij het bedrijf vereist.

 • Kmo-innovatieprojecten
  Kmo's in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van 35% tot 55% (op de aanvaarde kosten met een maximum steun van €250.000 of €50.000) voor de uitvoering van bepaalde kmo-innovatieprojecten.

 • Impulskrediet, microkrediet voor ondernemers
  Impulskrediet is het microkrediet van Hefboom dat zich richt tot micro-ondernemers (kmo’s en zelfstandigen in hoofd- en bijberoep) én geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. De duurtijd bedraagt maximaal 5 jaar aan een rentevoet van 6%. Er kan maximaal €25.000 worden ontleend. Er wordt gedurende 2 jaar gratis begeleiding voorzien door vrijwillige coaches met een ruime ervaring.

 • Microkredieten van microStart
  MicroStart verstrekt microkredieten van €500 tot €15.000 aan ondernemers die geen toegang hebben tot het bankkrediet. Dit microkrediet is bestemd voor de opstart of de uitbouw van hun activiteit, heeft een looptijd van 4 jaar, en de rentevoet bedraagt 8,95 %. Voor dit microkrediet geldt een waarborg ingevolge de door de Europese Unie ingestelde 'Progress-microfinancieringsfaciliteit'.

 • Winwinlening
  Met de Winwinlening van PMV moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo's te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van €200.000 (max. van €50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 % en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.

 • Roetfilterpremie
  Ook voor bedrijfsvoertuigen geldt dat wanneer een half-open roetfilter wordt geplaatst op een oudere dieselwagen of diesel bestelwagen, een subsidie tot €600 kan verkrijgen worden van de Vlaamse overheid (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie-LNE).

 • Cofinanciering bij bodemsanering
  Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via 'cofinanciering'. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van €200.000.

 • Sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
  Natuurlijke personen of rechtspersonen die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (het onroerend goed moet opgenomen zijn in een hiervoor bestemde inventaris) kunnen een subsidie verkrijgen van maximum 90% van de totale kostprijs (minimum €24.750), voor de sanering van deze gebouwen. De kadastrale oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.

 • REG-premies distributienetbeheerders
  Door de elektriciteitsdistributienetbeheerders Eandis en Infrax worden jaarlijks in overleg met de Vlaamse overheid een aantal premies (vb.warmtepomp, zonneboiler, HR-beglazing, verlichtingsrenovatie) verstrekt aan professionele verbruikers voor energiebesparende investeringen in bestaande niet-woongebouwen. Daarnaast zijn er ook premies voor REG-projecten na een energie-audit of energiestudie.

 • Deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement
  Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie verkrijgen voor de individuele- of groepsdeelname aan buitenlandse beurzen met internationale uitstraling en/of deelname aan of organisatie van gelijkwaardige niche-evenementen in het buitenland met internationale uitstraling. De steun bedraagt maximaal €5.000 (beurs binnen EER) en €7.500 (buiten EER).

Voor een uitgebreide lijst, consulteer de volledige subsidiedatabank. Kijk wel goed na of de maatregel opengesteld is voor land- en tuinbouwbedrijven.

Beheermaatregelen Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

vijver in weiDe Vlaamse Landmaatschappij beheert verschillende subsidiemaatregelen waar u als land- en tuinbouwer gebruik van kunt maken. Dit zijn vrijwillige, vijfjarige overeenkomsten waarbij u extra inspanningen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen doet. Hiervoor krijgt u een jaarlijkse vergoeding.

Meer informatie over de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij

Lokale overheden

Ook gemeenten en provincies verlenen subsidies voor ondernemingen en dus land- en tuinbouwers. Daarop kunt u meestal enkel een beroep doen als u inwoner bent van de betreffende gemeente of provincie.

Steden en gemeenten

Voor de subsidies van de steden en gemeenten raadpleegt u de website per gemeente of stad. Op volgende pagina vindt u een overzicht van de steden en gemeenten in Vlaanderen.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

 • Subsidie voor inzameling en ruil van silobanden
  U kunt als landbouwer bij de OVAM een aanvraag indienen voor het inzamelen en/of ruilen van silobanden. Voldoet u aan de criteria, dan krijgt u een tussenkomst in de kosten voor de inzameling en verwerking die maximaal 2/3 van de factuur van de inzamelaar bedraagt. De tussenkomst wordt gegeven voor maximaal 1000 silobanden en is beperkt tot max. 0,97 euro per band.

Agentschap voor Natuur en Bos

 • Agentschap voor Natuur en Bos
  Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u een overzicht van alle mogelijke subsidies rond natuur, bos en groen, met doorlinks naar meer informatie.

Fiscale maatregelen

Ook via de fiscaliteit kunt u uw bedrijfsfinanciering optimaliseren. Via de volgende links vindt u meer informatie.

Subsidiedatabank VLAIO

Met de Winwinlening van PMV moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo's te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van €200.000 (max. van €50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 % en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.

Particulieren kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 of 45% indien zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen. Een vennootschap kan zo maximaal €250.000 ophalen tijdens zijn bestaan. De investeerder mag per jaar max. €100.000 investeren. De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.

Een kleine vennootschap, opgericht sinds ten hoogste 48 maanden, moet 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op bezoldigingen die ze vanaf 1 augustus 2015 betaalt of toekent aan haar werknemers niet langer doorstorten aan de schatkist. Dit percentage wordt verhoogd tot 20% voor microvennootschappen. Ook natuurlijke personen die voldoen aan deze definitie komen in aanmerking.

Deze Vlaamse doelgroepvermindering kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de RSZ werkgeversbijdragen. Het bedrag varieert in functie van de categorie laaggeschoolde, middengeschoolde jongeren, leerlingen en DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers (min. 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zittende werknemers en niet-werkende werkzoekende ouderen.

Vennootschappen moeten aan hun sociaal verzekeringsfonds jaarlijks voor 1 juli een vennootschapsbijdrage betalen van €347,50 of €868,00 al naargelang de grootte van de vennootschap. Personenvennootschappen kunnen gedurende de eerste drie jaar vanaf de oprichting vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van bepaalde investeringen een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk: voor energiebesparende investeringen, beveiliging, digitale investeringen, milieuvriendelijke investeringen in O&O, enz.

Ondernemers van een eenmanszaak die hun eigen vermogen verhogen, kunnen hiervoor een belastingvermindering krijgen. Dit belastingkrediet wordt verrekend met de verschuldigde personenbelasting en het eventuele saldo is terugbetaalbaar. Het wordt berekend op de aangroei van het eigen vermogen in vergelijking met het hoogste bedrag op het einde van één van de drie voorgaande belastbare tijdperken.

Kleine vennootschappen(fiscale definitie), kunnen onder bepaalde voorwaarden, een deel van hun winst vrijstellen van vennootschapsbelasting mits reservering en herinvestering. De vrijgestelde investeringsreserve bedraagt 50% van het belastbaar resultaat vóór aanleg van de investeringsreserve (na vermindering met bepaalde bedragen). Het belastbaar resultaat van deze berekening is beperkt tot €37.500.

Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint in hoofdberoep, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.

Kleine ondernemingen, met minder dan 11 werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrijstelling verkrijgen van € 3.720 (basisbedrag) per in België bijkomende tewerkgestelde personeelseenheid. Zij geldt zowel in de persoonsbelasting, de vennootschapsbelasting als in de belasting van niet-inwoners.

Boeren op een kruispunt

Ook Boeren op een kruispunt geeft u meer uitleg over fiscaliteit in de landbouwsector en tips hoe u uw belastingaangifte kunt optimaliseren. Zie De website van Boeren op een kruispunt