VLIF-steun voor productieve investeringen (vanaf 2023)

VLIF-aanvraagperiodes 2024

  • 20 januari 2024 tem 31 maart 2024
  • 20 april 2024 tem 30 juni 2024
  • 20 juli 2024 tem 30 september 2024
  • 20 oktober 2024 tem 16 december 2024

Vanaf nu kan u met onze VLIF-simulatietool de forfaitaire kost van een investering berekenen: VLIF-simulatietool

 

Doel van de maatregel

Steun voor duurzame productieve investeringen op landbouwbedrijven om hen toekomstbestendiger en slagkrachtiger te maken zodat ze o.a. kunnen inspelen op nieuwe eisen vanuit de overheid en beter kunnen voldoen aan de huidige maatschappelijke verwachtingen.

Een brede waaier van mogelijke steunpercentages moet de landbouwers stimuleren om de meest duurzame keuze te maken.

Voor specifieke info omtrent ammoniak-emissiereducerende investeringen: zie verder.

Voorwaarden

Doelgroep

  • Landbouwbedrijven die voldoen aan de definitie van actieve landbouwer en een verdiencapaciteit (factorinkomen) hebben van minstens 20.000 euro. In geval van een rechtspersoon zijn alle bestuurders en zaakvoerders natuurlijke personen.
  • Groepen van landbouwers, gedefinieerd als een rechtspersoon, waarbij alle leden- landbouwbedrijven voldoen aan de definitie van actieve landbouwer én waarvan minstens de helft (en minstens drie) een verdiencapaciteit heeft van 20.000 euro.

Investeringen

  • Al bij steunaanvraag in het bezit zijn van een toereikende omgevingsvergunning voor die specifieke investeringen waarvoor dit vereist is.
  • Het VLIF werkt maximaal met vastgelegde eenheidskosten per investering. Voor een investering waarvoor geen eenheidskosten opgesteld zijn door het VLIF, zal de landbouwer over meerdere offertes moeten beschikken.
  • Een investering moet uitgevoerd worden op (onroerend) of ten gunste van (roerend) een exploitatie in het Vlaams Gewest.

Investeringen

  • De uitgebreide investeringslijst waarvoor steun aangevraagd kan worden, zal aangeboden worden via het e-loket en via de website. Hierin kunnen ook specifieke voorwaarden per investering opgenomen zijn.
  • VLIF-codelijst met subsidiabele investeringen voor het huidige kwartaal: 
  • Voor de meerderheid van de subsidiabele VLIF-investeringen werd een forfaitaire kost bepaald, afhankelijk van bepaalde kenmerken en parameters. Gebruik de VLIF simulatietool om per investering de forfaitaire kost te simuleren: VLIF-simulatietool
  • Voor subsidiabele investeringen zonder een vastgelegde forfaitaire kost wordt gewerkt via offertes. Bij het bewijs van uitvoering volstaat 1 offerte; ten laatste bij de betalingsaanvraag zijn 3 offertes noodzakelijk.
    Belangrijk aandachtspunt: Het moeten drie offertes zijn van drie verschillende leveranciers betreffende gelijkaardige groottes/types investeringen, zodat een objectieve vergelijking kan gemaakt worden.
  • De selectie zal gebeuren op basis van de duurzaamheidsscore per individuele investering en de onderlinge samenhang van de investeringen.

Steunomvang

  • 15%, 30%, 40% of 50% steun, afhankelijk van de duurzaamheid van de investeringen
  • 10% bijkomende steun voor 30%, 40% en 50% investeringen
    • indien minstens één van de bedrijfsleiders voldoet aan de definitie van jonge landbouwer:
      • Jonger zijn dan 40 jaar voor 1 januari van het jaar van de steunaanvraag
      • Vakbekwaam zijn
      • Voldoende zeggenschap hebben
    • groepen van landbouwers
  • Maximaal 300.000 euro steun per bedrijf voor de periode vanaf 2023.

Infofiches claims:

 

Fiche vakbekwaamheid:

 

Ammoniak-emissiereducerende investeringen

Steunaanvragen voor ammoniak-emissiereducerende investeringen dienen op het e-loket aangevraagd te worden via een aparte tegel!

Via deze tegel kunnen volgende investeringen worden ingediend:

  • via NIEUWBOUW: investeringen in nieuwe rundvee-, pluimvee- en varkensstallen, waar ammoniak-reducerende technieken (met onroerende investeringen) toegepast worden, én die gebouwd worden met een passende omgevingsvergunning die dateert vanaf 1 januari 2023.
    LET OP! Rundveestallen waar als enige ammoniak-reducerende techniek een mestrobot en/of mestschuif (niet samen met een emissiearme vloer op PAS-lijst) en/of een weidegangregistratiesysteem gebruikt wordt, kunnen niet onder NIEUWBOUW aangevraagd worden.
  • via onroerend buiten nieuwbouwstal: investeringen die verbonden zijn aan een dergelijke nieuwbouwstal.
  • via AER INVESTERINGEN: ammoniak-emissiereducerende investeringen in de veehouderij in andere stallen dan deze die onder NIEUWBOUW (zoals hierboven omschreven) vallen.

Steun aanvragen

  • De steun kan aangevraagd worden via het e-loket binnen een blokperiode van 3 maanden.
  • Indien geselecteerd, moet de start van de uitvoering van de investering aangetoond worden binnen de 2,5 maanden na de blokperiode.
  • Na uitvoering van de investeringen en binnen de 2,5 jaar na de blokperiode moet de betalingsaanvraag ingediend worden.

In onderstaande handleiding vindt u de werkwijze terug voor het indienen van een steunaanvraag op het e-loket.

 

Nuttige documenten en links

Sjabloon ondernemingsplan:

 

Fiche verbreding:

 

Sjabloon dimensionering batterij:

 

Sjabloon subsidiabele kost (offerte-investeringen):

 

Info omtrent communicatieverplichtingen van de begunstigden: communicatieverplichtingen

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over steun voor productieve investeringen en opstartverrichtingen in de landbouw

Contactgegevens

Voor meer technische en praktische informatie of inhoudelijke vragen over het indienen van een steunaanvraag via het e-loket kunt u terecht op de infolijn: 02 214 48 48

Delen: