Niet-productieve investeringssteun (geldig voor steunaanvragen tem 2022)

Op deze pagina:

De maatregel niet-productieve investeringen werd uitgebreid met het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 4 juni 2021. De uitvoering van dit BVR werd verder gespecifieerd in het ministerieel besluit (MB) van 11 juni 2021.

Maatregel kort samengevat

VLIF-steun voor Niet-productieve investeringen
Wat? Omschrijving

Doel van de maatregel

Het VLIF ondersteunt niet-productieve investeringen, dit zijn investeringen die bijdragen aan:

 • bevordering van biodiversiteit
 • habitatbescherming
 • erosievermindering
 • verbetering van bodemkwaliteit
 • verbetering van waterbeheer en -kwaliteit
 • landschappelijke ontwikkeling
 • landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen

Doelgroep

Bij het Departement Landbouw en Visserij geïdentificeerde land- en tuinbouwers

Voorwaarden
 1. U bent landbouwer
 2. U leeft alle wettelijke normen na
 3. De niet-productieve investering opgenomen in bijlage 2 van het BVR komt in aanmerking als een technisch verantwoordingsadvies of gelijkwaardige verantwoording is opgemaakt
 4. U start de niet-productieve investering pas na kennisgeving van de selectie en in voorkomend geval na opmaak van het technisch verantwoordingsadvies
 5. U toont de geselecteerde subsidiabele investeringskosten aan en die bedragen minimaal €1.000
 6. U moet de investering gedurende 5 jaar na betaling van de steun in stand houden en/of in gebruik hebben.
Subsidiabele investeringen Zie lijst van de subsidiabele niet-productieve investeringen
Steunomvang 100%, 75% of 50% van de subsidiabele kosten
Steunplafond De aanvaardbare kosten worden bepaald aan de hand van normbedragen
Steunvorm Premie
Steunaanvraag

Steunaanvragen indienen via e-loket

Selectie op de bijdrage aan biodiversiteit/ habitat; landschappelijke ontwikkeling of - integratie van bedrijf; droogte/ waterkwaliteit; bodemkwaliteit/ erosie

Doel van de investeringssteun

Een landbouwer leeft en werkt te midden van de open ruimte en maakt hierbij gebruik van de aanwezige bodem en water. Hij kan ervoor kiezen om investeringen te doen die bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit, landschap, bodem of waterbeheer… Het gaat vooral om investeringen rond natuur- en landschapsbeheer en bodem- of waterbeheer die aan de landbouwer wel inspanningen vragen maar geen of slechts beperkt inkomsten opleveren. Ook investeringen rond erosiebestrijding, bodem-  en waterbeheer komen in aanmerking, omdat niet zozeer de individuele landbouwers, maar eerder de buurtbewoners, de maatschappij of het ecosysteem er de vruchten van plukken. Om landbouwers aan te moedigen toch de stap te zetten, wordt steun geboden.

Voorwaarden

Als u een premie krijgt moeten de voorwaarden die golden tijdens de steunaanvraag gedurende 5 jaar na de betaling van de steun vervuld blijven.

1. U bent landbouwer

U exploiteert een landbouwbedrijf. Het landbouwbedrijf is geïdentificeerd bij het Departement Landbouw en Visserij en heeft een ondernemingsnummer dat activiteiten met betrekking tot landbouw uitvoert, namelijk het kweken, telen, artisanaal bewerken en verwerken en commercialiseren van landbouwproducten die opgenomen zijn in bijlage I van het Verdrag, met uitzondering van de producten van de visserij en de viskweek, en activiteiten met betrekking tot landbouwverbreding.

Komen niet in aanmerking voor steun:

 • diensten en agentschappen die afhangen van het Vlaamse Gewest,
 • besturen, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut,
 • erkende terreinbeherende natuurverenigingen, vermeld in het Natuurdecreet

2. U leeft alle wettelijke normen na

U respecteert de wettelijke normen m.b.t. leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. De niet-productieve investering waarvoor u steun aanvraagt, brengt het naleven van deze normen niet in gedrang.

Met volgende documentatie staaft u de naleving van de wettelijke normen en, indien relevant, legt u die 6 maand na afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd werd voor:

 1. een omgevingsvergunning bij het uitvoeren van investeringen in onroerende staat waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en die de uitoefening van alle bestaande en nieuw geplande bedrijfsactiviteiten, die onderworpen zijn aan het bezit van een omgevingsvergunning, toelaat op het landbouwbedrijf waar de investering uitgevoerd wordt dan wel een melding van handelingen in of aan gebouwen. De uitvoering van de werkzaamheden, de bestemming en de exploitatie van het vergunde bedrijfsgebouw of de vergunde installaties zijn in overeenstemming met de omgevingsvergunning of met de melding, in het bijzonder wat betreft bijzondere voorwaarden die worden opgelegd ter voorkoming van schade aan de natuur
 2. een natuurvergunning wanneer er voor het gebied of de zone waar de investering uitgevoerd wordt een natuurvergunningsplicht geldt
 3. een vergunning voor het aanleggen, wijzigen of verplaatsen van kleine landschapselementen wanneer dit volgens het Natuurdecreet vergunningsplichtig is
 4. een toelating of machtiging van het Agentschap Onroerend Erfgoed bij het uitvoeren van een handeling die een aanzienlijke wijziging van de landschapskenmerken van een beschermd cultuurhistorisch landschap tot gevolg heeft

3. De niet-productieve investering opgenomen in bijlage 2 van het BVR komt in aanmerking als een technisch verantwoordingsadvies of gelijkwaardige verantwoording is opgemaakt

Het technische verantwoordingsadvies bevat de volgende elementen:

 1. een verantwoording van de omvang en de geografische locatie van de niet-productieve investering;
 2. een milieukundige, natuurkundige en landschappelijke verantwoording;
 3. specifieke voorwaarden rond de inzetbaarheid van de investering.

De minimale inhoud van het technisch verantwoordingsadvies per subsidiabele investering wordt beschreven in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 11 juni 2021 tot uitvoering van artikel 4 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven.

4. U start de niet-productieve investering pas na kennisgeving van de selectie en in voorkomend geval na opmaak van het technisch verantwoordingsadvies

Alleen niet-productieve investeringen die niet zijn gestart voor en tijdens de selectieprocedure van betreffende indienperiode komen in aanmerking voor subsidie. Pas nadat u correspondentie ontvangen hebt dat de ingediende investering(en) in aanmerking komt/komen voor subsidie mogen er contractuele verbintenissen worden aangegaan om de investering uit te voeren. Die verbintenis blijkt uit een ondertekende overeenkomst, het ondertekenen van een offerte, een verkoopovereenkomst of gelijksoortige documenten. De investeringen waarvoor een technisch verantwoordingsadvies vereist is (Bijlage 2 van het BVR), komen bijkomend enkel in aanmerking voor de steun als ze van start gaan nadat dat advies opgemaakt werd. 

Voorbereidende handelingen zoals aankoop van grond, de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning, de aanvraag van advies of een prijsofferte worden niet beschouwd als het uitvoeren van de investering.

U moet de niet-productieve investeringen beëindigen vooraleer de betalingsaanvraag wordt ingediend.  

5. U toont de geselecteerde subsidiabele investeringskosten aan en die bedragen minimaal €1.000

U toont de investeringskosten aan met facturen en betaalbewijzen. De totale omvang van de subsidiabele investeringskosten bedragen per aanvraag minimaal 1.000 euro, exclusief BTW. Om de subsidiabele investeringskosten te bepalen worden er normbedragen gehanteerd per oppervlakte, lengte- of per stuk.

De betalingsaanvraag wordt uiterlijk ingediend tot 2.5 jaar na afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag is ingediend. 

6. U moet de investering gedurende 5 jaar na betaling van de steun in stand houden en/of in gebruik hebben. 

De voorwaarden die van kracht waren bij de aanvraag van de steun, moeten bij het verkrijgen van een investeringspremie voor de niet-productieve investeringen gedurende een termijn van vijf jaar vanaf de laatste betaling van de steun vervuld blijven. 

De landbouwer verbindt zich er toe gedurende de voormelde periode van vijf jaar de gesubsidieerde investering(en) in stand te houden of in gebruik te hebben, zo niet zal de steun geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden (behoudens overmacht).

Specifieke voorwaarden voor niet-productieve investeringen

Een bijkomende omschrijving en voorwaarden waaraan deze investeringen moeten voldoen, zijn terug te vinden in bijlage 5 van het ministerieel besluit. Een aantal van deze voorwaarden wordt verder beschreven en toegelicht in de infofiches voorwaarden niet-productieve investeringssteun.

De volgende types investeringen kunnen in aanmerking komen voor steun:

Lijst van de subsidiabele niet-productieve investeringen
Categorie Investering Tech. Verantw.advies (of gelijkaardig) steun% norm-eenheid norm-bedrag
NP-biodiversiteit aankoop wildredder (akoestisch of schrikbar) nvt 100% stuk 1.500,00
NP-biodiversiteit arenstripper binnen een afgelijnd geografisch gebied nvt 100% stuk 45.000,00
NP-biodiversiteit behoud van solitaire bijen, kleine bijenkast - bijenhotel nvt 100% stuk 1.270,00
NP-biodiversiteit nestkasten nvt 100% stuk 165,00
NP-biodiversiteit huiszwaluwtil nvt 100% stuk 965,00
NP-biodiversiteit wolfproof maken van omheining nvt 100% m 4,80
NP-landschap aanleg bomenrij (streekeigen) vereist 100% boom 65,00
NP-landschap aanleg bomenrij (autochtoon) vereist 100% boom 72,00
NP-landschap aanleg bomenrij autochtoon NAT2000* vereist 100% boom 72,00
NP-landschap aanleg haag (streekeigen) vereist 100% m 9,00
NP-landschap aanleg haag (autochtoon) vereist 100% m 10,00
NP-landschap aanleg haag autochtoon NAT2000* vereist 100% m 10,00
NP-landschap aanleg heg (streekeigen) vereist 100% m 3,00
NP-landschap aanleg heg (autochtoon) vereist 100% m 3,50
NP-landschap aanleg heg autochtoon NAT2000* vereist 100% m 3,50
NP-landschap aanleg houtkant (streekeigen) vereist 100% are 135,00
NP-landschap aanleg houtkant (autochtoon) vereist 100% are 150,00
NP-landschap aanleg houtkant autochtoon NAT2000* vereist 100% are 150,00
NP-landschap aanleg poel van minimaal 50m² (bedrag per m²) vereist 100% 20,00
NP-landschap aanleg poel (min. 50m²) met bescherming tegen vee (bedrag per m²) vereist 100% 21,00
NP-landschap bomen (streekeigen) aanplant (vrijstaande, schaduw) nvt 100% boom 65,00
NP-landschap bomen (autochtoon) aanplant (vrijstaande, schaduw) nvt 100% boom 72,00
NP-landschap boombescherming ? boomkokers nvt 100% boom 50,00
NP-landschap boombescherming - houten palen nvt 100% m 45,00
NP-landschap plantbescherming (voor hagen, heggen, houtkanten) nvt 100% m 4,00
NP-landschap dakbegroening van bedrijfsgebouwen nvt 100% 40,00
NP-landschap gevelbegroening van bedrijfsgebouwen nvt 100% 100,00
NP-landschap landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen nvt 100% 40,00
NP-waterinfiltratie aanleg natuurvriendelijke oevers vereist 100% m 55,00
NP-waterinfiltratie infiltratiesystemen (WADI en andere) vereist 100% 110,00
NP-waterinfiltratie ondergrondse infiltratiesystemen vereist 100% 245,00
NP-waterinfiltratie waterinfiltrerende erfverharding nvt 75% 34,00
NP-kleinschalige waterinfrastructuur grond- en stenen dammen vereist 100% stuk 750,00
NP-kleinschalige waterinfrastructuur knijpconstructies vereist 100% stuk 1.700,00
NP-wateropslag met infiltratie omvorming van gewone drainage naar peilgestuurde drainage; infiltratie drainagesysteem of onderwaterdrainage of drukdrainage vereist 75% ha 2.000,00
NP-wateropslag met infiltratie plaatsen plas-dras pomp vereist 100% stuk 2.100,00
NP-kleinschalige waterinfrastructuur plaatsen regelbare stuw vereist 100% stuk 3.000,00
NP-kleinschalige waterinfrastructuur wetland vereist 100% 2,60
NP-wateropslag buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting) vereist 75% 115,00
NP-erosie hoge houthakseldam (>75 cm) vereist 100% m 155,00
NP-erosie lage houthakseldam (50-75 cm) vereist 100% m 140,00
NP-erosie hoge kokosbalendam (3 balen) vereist 100% m 190,00
NP-erosie lage kokosbalendam (2 balen) vereist 100% m 145,00
NP-erosie levende wilgentenendam (min. 50 cm) vereist 100% m 105,00
NP-erosie wilgentenendam (min. 50 cm) vereist 100% m 100,00
NP-waterinfiltratie electronische waterpeilmeters (+peilbuis) nvt 50% stuk 750,00
NP-wateropslag wateropslag voor regenwater nvt 50% 12,00
NP-waterkwaliteit machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering nvt 50% stuk 33.000,00
NP-waterkwaliteit weerstation voor gebruik binnen waarnemings- en waarschuwingssysteem ikv IPM nvt 50% stuk 660,00
NP-erosie compostkeerder nvt 50% stuk 36.800,00
NP-erosie drempelmachine nvt 50% stuk 17.800,00
NP-erosie graslandwoeler nvt 50% stuk 14.700,00

De lijst geeft per investering aan of er een technische verantwoordingsadvies vereist is, welk steunpercentage geldt en wat de vastgestelde eenheid en normbedrag is.

Steunvorm en -omvang

De investeringssteun heeft de vorm van een investeringspremie en bedraagt 75% of  100% van de aanvaardbare investeringskosten afhankelijk van het type investering. Het subsidiabel bedrag van de investering waarvoor de steun gevraagd wordt kan beperkt worden op basis van maximale subsidiabele investeringsbedragen per oppervlakte- of lengte-eenheid of per stuk.

De investeringspremie wordt betaald na een controle op de voorwaarden voor het verkrijgen van de steun.

Niet subsidiabele investeringen

De volgende investeringen komen niet in aanmerking voor steun:

 1. Irrigatiewerken;
 2. Investeringen die het gevolg zijn van wettelijke verplichtingen of het gevolg zijn van lasten of voorwaarden die gesteld worden om een omgevingsvergunning te bekomen;
 3. Kleinschalige waterinfrastructuur die geplaatst wordt op een gecategoriseerde waterloop of die rechtstreeks in verbinding staat met een gecategoriseerde waterloop;
 4. Tweedehandsmateriaal.

Steunaanvraag indienen 

Alle VLIF steunaanvragen verlopen via het e-loket voor Landbouw en Visserij.

De blok- of indienperiodes voor 2022 zijn:

 • zaterdag 1 januari 2022 - donderdag 31 maart 2022
 • vrijdag 1 april 2022 - donderdag 30 juni 2022
 • vrijdag 1 juli 2022 - vrijdag 30 september 2022
 • zaterdag 1 oktober 2022 - vrijdag 16 december 2022

Na het afsluiten van een indienperiode of blokperiode worden alle aangemelde niet-productieve investeringen gerangschikt van hoog naar laag op basis van een doelmatigheidsscore. De score weerspiegelt in welke mate de investering de doelstellingen van de VLIF-maatregel helpt te realiseren.

De score is de resultante van 3 scores die volgen uit een beoordeling van de mate waarbij de investering bijdraagt aan de volgende criteria:

 1. De realisatie van de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en habitat
 2. Een verbetering van de landschappelijke ontwikkeling of - integratie van bedrijf 
 3. Een verbetering van het waterbeheer, waterberging en/of waterkwaliteit;
 4. Een verbetering van de bodemkwaliteit en/of het tegengaan van erosie.

Regelgeving

Indien van toepassing wordt er een link gegeven naar een geconsolideerde versie van de wetgeving.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

Ministerieel besluit van 11 juni 2021 tot uitvoering van artikel 4 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven.

 

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag

 

Contactgegevens buitendiensten

Delen: