VLIF Niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen (vanaf 2023)

VLIF-aanvraagperiodes 2024

 • 20 januari 2024 tem 31 maart 2024
 • 20 april 2024 tem 30 juni 2024
 • 20 juli 2024 tem 30 september 2024
 • 20 oktober 2024 tem 16 december 2024

Vanaf nu kan u met onze VLIF-simulatietool de forfaitaire kost van een investering berekenen: VLIF-simulatietool

Doel van de maatregel

Steun voor investeringen op landbouwbedrijven die op de eerste plaats een maatschappelijke functie hebben. Ze dragen bij tot het realiseren op Vlaams niveau van uitdagingen op het vlak van milieu, natuur en klimaat.

Deze investeringen leveren geen of slechts een geringe bijdrage aan de winstgevendheid van het bedrijf.

Voorwaarden

Doelgroep

 • Landbouwbedrijven die voldoen aan de definitie van actieve landbouwer. In geval van een rechtspersoon zijn alle bestuurders en zaakvoerders natuurlijke personen.
 • Groepen van landbouwers gedefinieerd als een rechtspersoon waar alle leden- landbouwbedrijven voldoen aan de definitie van actieve landbouwer

Investeringen

 • Al bij steunaanvraag voor de relevante investeringen in het bezit zijn van de nodige vergunningen, toelatingen, en machtigingen.
 • Het VLIF werkt maximaal met vastgelegde eenheidskosten per investering. Voor een investering waarvoor geen eenheidskosten opgesteld zijn door het VLIF, zal de landbouwer over meerdere offertes moeten beschikken.
 • Een investering moet uitgevoerd worden op (onroerend) of ten gunste (roerend) van een exploitatie in het Vlaams Gewest.
 • De percelen waarop of waarlangs de investeringen plaatsvinden, zijn geregistreerd in het Geïntegreerd Beheer- en Controlesysteem of het betreft aanplantingen op en rond de bedrijfszetel.

Investeringen

Een uitgebreide lijst van mogelijke investeringen is beschikbaar op het e-loket en op de website. Voor bepaalde investeringen is een technisch verantwoordingsadvies vereist.

Het gaat om investeringen die bijdragen aan de volgende doelstellingen:

 • bevordering van biodiversiteit;
 • habitatbescherming;
 • erosievermindering;
 • verbetering van de bodemkwaliteit;
 • verbetering van het waterbeheer;
 • verbetering van de waterkwaliteit;
 • landschappelijke ontwikkeling;
 • landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen.

De selectie zal gebeuren op basis van duurzaamheidsscore per individuele investering.

De investering wordt uitgevoerd volgens bepalingen in de omgevingsvergunning/technisch verantwoordingsadvies/technische uitvoeringsbepalingen per investering. Een omgevingsvergunning geldt als gelijkwaardig aan het technisch verantwoordingsadvies, indien van toepassing.

Ook de begeleidingskost is subsidiabel.

Steunomvang

50%, 75% of 100% steun afhankelijk van de mate waarin de investering een productief nevenkarakter heeft.

Infofiches NPI:

 

Steun aanvragen

De steun kan aangevraagd worden via het e-loket binnen een blokperiode van 3 maanden. Indien geselecteerd, moet na de uitvoering van de investeringen en binnen de 2,5 jaar na de blokperiode de betalingsaanvraag ingediend worden.

In onderstaande handleiding vindt u de werkwijze terug voor het indienen van een steunaanvraag op het e-loket.

Nuttige documenten

VLIF-codelijst met subsidiabele investeringen voor het huidige kwartaal:

 

VLIF-simulatietool voor investeringen met een forfaitaire kost:

VLIF-simulatietool

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan niet-productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen

Contactgegevens

Voor meer technische en praktische informatie en inhoudelijke vragen over het indienen van een steunaanvraag via het e-loket kunt u terecht op de infolijn: 02 214 48 48

Delen: